ЈАВНИ ПОЗИВ - ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА У 2023. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА

УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА У 2023. ГОДИНИ

 

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: Агенција) кроз спровођење вишегодишњег Програма подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија (у даљем тексту: Програм) има за циљ подизање капацитета привредних друштава у сврху укључивања у међународне ланце вредности мултинационалних компанија (у даљем тексту: МНК).

Јавни позив je објављен 05. децембра 2023. године и трајаће 90 дана, односно до 04. марта 2024. године.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Право на учешће у Програму и коришћење бесповратних средстава има Подносилац пријаве који кумулативно испуњава следеће опште и посебне услове:

Општи услови:

 1. да је Подносилац пријаве у тренутку подношења пријаве уписан у одговарајући регистар привредних друштава, као и да је регистрован у АПР најкасније до 1. јануара 2020. године;
 2. да је учешће капитала у јавној својини Подносиоца пријаве испод прописаног прага значајног учешћа у смислу закона којим се уређују привредна друштва;
 3. да је Подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по основу пореза и доприноса;
 4. да Подносилац пријаве није у тешкоћама у складу са правилима за доделу државне помоћи;
 5. да Подносилац пријаве није повезан са купцем или потенцијалним купцем;
 6. да Подносилац пријаве не испуњава услове за стицање статуса МНК или није повезан са групом која испуњава услове за стицање статуса МНК, у смислу закона којим се уређују привредна друштва, осим уколико ефекат учешћа у Програму резултира увођењем иновативног производа;
 7. да претходно закључен Уговор о додели бесповратних средстава са Подносиоцем пријаве није раскинут због неизвршења уговорних обавеза.

Посебни услови:

Технички капацитет:

 1. да Подносилац пријаве поседује имплементиран систем квалитета ISO 9001.

Пословни капацитети:

 1. да Подносилац пријаве има успостављену сарадњу са МНК или Добављачем МНК или да је Подносилац пријаве у поступку евалуације за избор квалификованог добављача од стране МНК;
 2. да се Подносилац пријаве у оквиру претежне делатности бави производњом директних или индиректних материјала, компонената, система и подсистема за производе који припадају Подржаним ланцима вредности или да поседује производне капацитете помоћу којих може обављати производњу директних или индиректних материјала, компонената, система и подсистема за производе који припадају Подржаним ланцима вредности.

Кадровски капацитет:

 1. да Подносилац пријаве има минимум 15 запослених лица у радном односу, на дан објављивања Јавног позива, према евиденцији ЦРОСО.

Финансијски капацитети:

 1. да је Подносилац пријаве у току 2022. пословне године остварио приход од продаје производа у износу не мањем од 35.000.000,00 динара;
 2. да је удео прихода Подносиоца пријаве од продаје производа у Пословном приходу од продаје (а који се посматра за сврху овог Програма као збир позиција АОП 1002 - Приход од продаје робе и АОП 1005 Приход од продаје производа и услуга) буде већи или једнак 50% у 2022. години;
 3. да вредност основних средстава, добијена као разлика позиција АОП 0009 (Некретнине, постројења и опрема) и АОП 0012 (Инвестициона некретнина) појединачног, односно консолидованог биланса стања на дан 31.12.2022. пословној години Подносиоца пријаве, није мања од 35.000.000,00 динара;
 4. да против Подносиоца пријаве није покренут претходни стечајни поступак, није отворен стечајни поступак, није покренут поступак реорганизације или није покренут поступак ликвидације.

 

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Бесповратна средства се могу се доделити за реализацију мера интервенција под којима се подразумева подршка за улагање у материјалну имовину, подршка за улагање у нематеријалну имовину и консултантска подршка за унапређење пословних перформанси.

Корисник може остварити право на једну или више мера интервенције у складу са потребама пословања, достављеним Писмом препоруке МНК/Писмом препоруке Добављача МНК, као и оствареним бодовима након окончања поступка дијагностике пословних перформанси.

Улагање у материјалну имовину

Под подршком за улагање у материјалну имовину подразумева се спровођење следећих активности:

 1. Куповина и инсталација производне и процесне опреме високих перформанси (укључујући, али неограничавајући се на индустријске роботе, производне траке, ЦНЦ машине, машине за паковање и слично) у функцији израде делова и полупроизвода који ће се испоручивати МНК или Добављачу МНК, до три године старости рачунајући до тренутка објављивања Јавног позива.

Рефундација до 60% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 14.000.000,00 РСД.

 1. Куповина опреме за улазну контролу сировина, међуфазну контролу квалитета производње у току и квалитета готових производа који се испоручују МНК или Добављачу МНК, до три године старости рачунајући до тренутка објављивања Јавног позива.

Рефундација до 60% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 12.000.000,00 РСД.

 1. Куповина неопходног специфичног новог алата или прибора у складу са захтевом МНК  који ће бити у функцији израде делова и полупроизвода за МНК или Добављача МНК.

Рефундација до 50% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 5.000.000,00 РСД.

 1. Куповина и инсталација аутономних робота са способношћу учења и кобота, до три године старости рачунајући до тренутка објављивања Јавног позива.

Рефундација до 70% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 15.000.000,00 РСД.

 1. Унапређење просторног капацитета, под којим се подразумева адаптација и изградња  производних хала у циљу испуњења индустријских стандарда специфичних за Подржане ланаце вредности у смислу овог Програма, или  захтева чији је циљ повећање продуктивности и енергетске ефикасности.

Рефундација до  40% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 10.000.000,00 РСД.

Улагање у нематеријалну имовину

Под подршком за улагање у нематеријалну имовину подразумева се спровођење следећих активности:

 1. Сертификација система квалитета према захтевима индустријских стандарда специфичних за Подржане ланце вредности (као што су IATF16949/IRIS/CE-3A/CEN, VDA 6.3 и други појединачни специфични стандарди у групи CEN стандарда), као и сертификација система менаџмента система квалитета (ISO 14001, ISO 50001, ISO 18001, ISO 45001, ISO 27001 и сл.).

Рефундација до 50% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 2.500.000,00 РСД.

 1. Увођење софтверских решења у циљу оптимизације постојећих производних процеса, односно куповина софтвера и имплементација.

Рефундација до 70% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 7.000.000,00 РСД.

 1. Трошкови израде прототипа или пробне серије производа који се испоручује МНК, а под чиме се подразумевају трошкови конструкције и дизајна производа, тестирање и испитивање пробног модела, односно производа.

Рефундација до 50% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 1.500.000 РСД.

 1. Покривање трошкова теренског увида у пословне перформансе Подносиоца пријаве од стране представника МНК (дијагностика).

Рефундација до 80% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 1.500.000,00 РСД по једној спроведеној дијагностици.

 1. Покривање трошкова годишњег улиставања на референтне интерактивне платформе намењене повезивању добављача из циљаних сектора.

Рефундација до 80% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 300.000,00 РСД.

 1. Накнада трошкова плаћања премије осигурања, код друштава за осигурање која су у регистру Акционарских друштава за осигурање и реосигурање при НБС, у складу са захтевима МНК са којом је успостављена прва сарадња.

Рефундација до 80% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 2.500.000,00 РСД.

Консултантска подршка за унапређење пословних перформанси

Под овом мером интервенције подразумева се спровођење следећих активности:

 1. Консултантска подршка за оптимизацију производних и пословних процеса који су потребни за испуњење захтева МНК, а у складу са очекиваним стандардима управљања производним процесима у Подржаним Ланцима вредности, посебно оптимизација постојећих производних линија, успостављање серијске производње и примена контроле квалитета.

Рефундација до 70% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи  од 3.000.000,00 РСД.

 1. Консултантска подршка за увођење или унапређење корпоративног управљања, а која укључује али не ограничава се на: корпоративно управљање, стратешко и оперативно планирање, упознавање са приципима пословања у међународним ланцима вредности у циљу повећања обима пласмана производа и проналажење нових клијената.

Рефундација до 70% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 2.500.000,00 РСД.

 1. Консултантска подршка за унапређење и оптимизацију процеса управљања кадровима кроз дефинисање организационог профила привредних друштава и корпоративне културе и коришћење аутоматизованих алата за каријерно вођење запослених и селекцију приликом запошљавања.

Рефундација до 70% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 1.000.000,00 РСД.

 1. Консултантска подршка за укључивање тј. увођење правила, процедура и извештавања у вези са ESG факторима, што може подразумевати: заштиту животне средине, права радника, здравље и безбедност на раду, поштовање људских права, корпоративно управљање (структуре и процесе којима се привредна друштва усмеравају и контролишу) и с тим у вези улогу, састав и разноликост управљачких тела, етичко понашање (нпр. борба против корупције и подмићивања), управљање ризицима, транспарентност и објављивање (нпр. објављивање нефинансијских информација).

Рефундација до 70% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 1.500.000,00 РСД.

 1. Консултантска подршка за припрему која претходи спровођењу теренског увида у пословне перформансе од стране МНК или увођења система квалитета према захтевима стандарда који су специфични за ланце вредности у смислу овог Програма (укључујући али не ограничавајући се на следеће стандарде: IATF16949/IRIS/CE-3A/CEN/VDA 6.3, као и други појединачни стандарда специфичне за Подржане ланце вредности).

Рефундација до 70% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 2.500.000,00 РСД.

 1. Консултантска подршка за усклађивање са захтевима зелене индустрије под чим се подразумева припрема техничке документације, студије, елабората ради смањења загађења животне средине, усклађивања са захтевима зелене индустрије, енергетске ефикасности у циљу спровођења декарбонизације и смањења индустријских емисија.

Рефундација до 70% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 1.500.000,00 РСД.

 1. Консултантска подршка за планирање увођења софтверских решења, односно мапирање процеса које претходи увођењу софтверских решења.

Рефундација до 70% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 1.500.000,00 РСД.

 

РАСПОЛОЖИВА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

За реализацију овог програма опредељен је буџет у износу од 190.000.000,00 РСД.

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима, рефундацијом као суфинансирање у висини до одређеног процента износа оправданих трошкова у износу који не може бити већи од 23.000.000,00 РСД.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве се подносе електронски, креирањем корисничког налога на линку https://prijave.ras.gov.rs/dobavljaci и верификацијом интернет адресе.

Креирањем корисничког налога отвара се страница за унос података, као и за унос пратеће документације, а све у оквиру Обрасца 1 – Пријава за учешће у Програму. Подносилац пријаве након уноса података и комплетирања документације, потврђује да је Пријава комплетна. Потврдом да је Пријава комплетна сматра се да је иста и поднета на Јавни позив, након чега се електронски запримљује, а сваки Подносилац пријаве добија обавештење о пријему и заводни број Пријаве. Подносилац пријаве може поднети само једну Пријаву.

Линк за пријаву је доступан до краја Јавног позива, након чега више није могуће поднети Пријаву.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Сваки Подносилац пријаве је у обавези да на Портал Агенције унесе следећу документацију:

 1. Образац 1 – Образац пријаве на Програм који се електронски подноси на Порталу Агенције;
 2. Образац 2 – Изјаве Подносиоца пријаве које се односе на потврђивање подношења Обрасца 1 путем Портала Агенције, испуњеност услова и прихватање услова за учешће у Програму, неосуђиваност Подносиоца пријаве и његових законских заступника за привредне преступе и кривична дела против привреде, које се дају под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као и о повезаним привредним друштвима и постојању обавезе спровођења финансијске консолидације или изузимању од обавезе од спровођења финансијске консолидације, уколико је Подносилац пријаве матично друштво или зависно друштво у оквиру групе;
 3. Копију уверења надлежног органа пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све  доспеле обавезе по основу пореза и доприноса, не старије од месец дана од дана објављивања Јавног позива;
 4. Копију важећег сертификата система квалитета ISO 9001 издатог од стране сертификационог тела   акредитованог од стране АТС;
 5. Потписано и уредно попуњено Писмо препоруке МНК и/или Добављача МНК, на прописаном обрасцу од стране Агенције. У случају достављања Писма препоруке Добављача МНК, Подносилац пријаве доставља и доказ о активном комерцијалном односу између Добављача МНК и МНК (Образац 7- Изјава од стране МНК на прописаном формату  или важећи уговор којим се потврђује природа комерцијалног односа);
 6. Изјаву МНК да предмет пројекта Подносиоца пријаве који је повезан са МНК у смислу закона о привредним друштвима представља иновативни производ, уколико ефекат учешћа резултира увођењем иновативног производа – у случају да је Подносилац пријаве повезан са привредним друштвом које испуњава услове за стицање статуса МНК.

 

Додатна документација која није обавезан услов за учешће у Програму

Подносилац пријаве уз Пријаву може поднети и следећу документацију:

 1. доказ о издатим сертификатима IATF16949, IRIS или индустријски специфичног стандарда из групе стандарда CEN Подносилац пријаве остварује право на 25 бодова;
 2. Уговор о поверљивости информација потписан од стране законског заступника Подносиоца пријаве.

 

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА У 2023. ГОДИНИ

 1. Образац 1 – Образац пријаве на Програм, који се електронски подноси на Порталу Агенције;
 2. Образац 2 – Изјаве Подносиоца пријаве које се односе на потврђивање подношења Обрасца 1 путем Портала Агенције, испуњеност услова и прихватање услова за учешће у Програму, неосуђиваност Подносиоца пријаве и његових законских заступника за привредне преступе и кривична дела против привреде, које се дају под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као и о повезаним привредним друштвима и постојању обавезе спровођења финансијске консолидације или изузимању од обавезе од спровођења финансијске консолидације, уколико је Подносилац пријаве матично друштво или зависно друштво у оквиру групе;
 3. Образац 3 – Писмо препоруке МНК;
 4. Образац 4 – Писмо препоруке Добављача МНК;
 5. Образац 5 – План унапређења;
 6. Образац 6 – Захтев за исплату одобрених бесповратних средстава;
 7. Образац 7 – Изјава од стране МНК којом се потврђује природа комерцијалног односа са Добављачем МНК;
 8. Прилог 1 – Начин утврђивања испуњености Посебног услова за учешће у Програму/Финансијски капацитети;
 9. Прилог 2 – Методологија за утврђивање критеријума и пондера за оцењивање допуштених пријава;
 10. Упутство за спровођење дијагностике пословних перформанси;
 11. Упутство за верификацију одобрених мера интервенције;
 12. Уговор о поверљивости информација.