ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА У 2022. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА У 2022. ГОДИНИ

 

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: Агенција) кроз спровођење вишегодишњег Програма подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија (у даљем тексту: Програм) има за циљ подизање капацитета привредних друштава у сврху укључивања у међународне ланце вредности мултинационалних компанија (у даљем тексту: МНК).

Јавни позив je објављен 25. новембра 2022. године и трајаће 60 дана, односно до 24.01.2023. године.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Право на учешће у Програму и коришћење бесповратних средстава има Подносилац пријаве који кумулативно испуњава следеће опште  и  посебне  услове:

Општи услови:

 1. да је Подносилац пријаве регистрован у АПР, односно уписан у одговарајући регистар привредних друштава, најкасније до 1. јануара 2019. године;
 2. да капитал Подносиоца пријаве није у јавној својини;
 3. да је Подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по основу пореза и доприносa;
 4. да Подносилац пријаве није у тешкоћама у складу са правилима за доделу државне помоћи;
 5. да Подносилац пријаве није повезан са купцем или потенцијалним купцем;
 6. да Подносилац пријаве не испуњава услове за стицање статуса МНК или није повезан са групацијом која испуњава услове за стицање статуса МНК, у смислу закона којим се уређују привредна друштва;
 7. Подносилац пријаве који је повезан са групацијом која испуњава услове за стицање статуса МНК и који је повезан са купцем или потенцијалним купцем који испуњава услове за стицање статуса МНК може учестовати у Програму уколико ефекат учешћа резултира увођењем иновативног производа;
 8. да Подносилац пријаве није неоправдано одустао од учешћа у претходним Програмима;
 9. да учешће Подносиоца пријаве у претходним Програмима није окончано због пасивног држања Подносиоца пријаве због којег претходни Програм није могао бити реализован;
 10. да претходно закључен Уговор о додели бесповратних средстава са Подносиоцем пријаве није раскинут због неизвршења уговорних обавеза.

Посебни услови:

Технички капацитет:

 1. да Подносилац пријаве поседује имплементиран систем квалитета ISO 9001.

Пословни капацитети:

 1.  да Подносилац пријаве као претежну делатност обавља прерађивачку делатност или да поседује производне капацитете помоћу којих може обављати прерађивачку делатност у: сектору аутомобилске индустрије – уређаји и компоненте за аутомобилску индустрију (пластика, гума, машине / опрема) као и производњи етикета/бар кодова за потребе аутомобилске индустрије; сектору машина и опреме за друге намене; сектору обраде метала; сектору гуме и пластике; сектору производње кућних апарата и делова кућних апарата; сектору електричних и електронских система и елемената електричних и електронских система;
 2. да Подносилац пријаве обавља производњу или поседује производне капацитете помоћу којих може обављати производњу директних материјала или индиректних материјала за производе који припадају ланцима вредности у смислу овог Програма;
 3. да Подносилац пријаве располаже машинама и опремом које могу бити употребљене за серијску производњу директних материјала и индиректних материјала у смислу овог Програма.

Кадровски капацитет:

 1. да Подносилац пријаве има минимум 15 запослених лица у радном односу, на дан објављивања Јавног позива, према евиденцији ЦРОСО.

Финансијски капацитети:

 1. да је Подносилац пријаве у току 2021. пословне године остварио приход од продаје производа у износу не мањем од 35.000.000,00 динара;
 2. да је удео прихода Подносиоца пријаве од продаје производа у Пословном приходу од продаје (а који се посматра за сврху овог Програма као збир позиција АОП 1002 - Приход од продаје робе и АОП 1005 Приход од продаје производа и услуга) већи или једнак 50% у 2021. години;
 3. да вредност основних средстава, добијена као разлика позиција АОП 0009 (Некретнине, постројења и опрема) и АОП 0012 (Инвестициона некретнина) појединачног, односно консолидованог биланса стања на дан 31.12.2021. године Подносиоца пријаве, није мања од 35.000.000,00 динара;
 4. да против Подносиоца пријаве није покренут претходни стечајни поступак, није отворен стечајни  поступак, није покренут поступак реорганизације или није покренут поступак ликвидације.

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Бесповратна средства се могу се доделити за реализацију мера интервенција под којима се подразумева подршка за улагање  у материјалну имовину, подршка за улагање у нематеријалну имовину, консултантска подршка, као и подршка за успостављање сарадње са МНК.

Корисник може остварити право на једну или више мера интервенције у складу са потребама пословања, достављеним Писмом препоруке МНК/Писмом препоруке Добављача МНК као и оствареним бодовима након окончања поступка дијагностике пословних перформанси.

Улагање у материјалну имовину

Под подршком за улагање у материјалну имовину подразумевају се следеће мере интервенције:

 1. Куповина и инсталација производне и процесне опреме високих перформанси (укључујући али неограничавајући се на индустријске роботе, производне траке, ЦНЦ машине, машине за паковање и слично) у функцији израде делова и полупроизвода који ће се испоручивати МНК или њиховим добављачима, до три године старости рачунајући до тренутка објављивања Јавног позива;

Рефундација до 50% од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи од 14.000.000,00 РСД.

 1. Куповина опреме за улазну контролу сировина, међуфазну контролу квалитета производње у току и квалитета готових производа који се испоручују МНК или њиховим добављачима, до три године старости рачунајући до тренутка објављивања Јавног позива;

Рефундација до 50% од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи од 12.000.000,00 РСД.

 1. Куповина неопходног специфичног новог алата или прибора у складу са захтевом МНК   који ће бити у функцији израде делова и полупроизвода за ту МНК.

Рефундација до 40% од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи 5.000.000,00 РСД.

 1. Куповина и инсталација аутономних робота са способношћу учења и кобота, до три године старости рачунајући до тренутка објављивања Јавног позива и који су неопходни како би се испунили захтеви МНК или добављача МНК;

Рефундација до 70% од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи од 15.000.000,00 РСД.

 1. Унапређење просторног капацитета, под којим се подразумева  адаптација постојећих производних хала у циљу усклађивања са специфичним технолошким захтевима ланаца вредности у смислу овог Програма (чисте собе, антистатички под и сл.) као и  изградња нових хала у складу са захтевима специфичних стандарда (IATF, VDA 6.3 и сл.), а према захтевима и правилима МНК у функцији успостављања комерцијалне сарадње са МНК;

Рефундација до 40% од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи од 7.000.000,00 РСД.

Улагање у нематеријалну имовину

Под подршком за улагање у нематеријалну имовину подразумевају се следеће мере интервенције:

 1. Сертификација система квалитета према захтевима стандарда који су специфични за пословање у ланцима вредности у смислу овог Програма  (IATF16949/IRIS/CE-3A/CEN, VDA 6.3 и други појединачни специфични стандарди у групи CEN стандарда), као и сертификација система менаџмента квалитета (ISO 14001, ISO 50001, ISO 1800, ISO 45001, ISO 27001 и сл.)

Рефундација до 50% од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи од 2.500.000,00 РСД.

 1. Израда и имплементација софтверских решења у циљу оптимизације постојећих производних процеса;

Рефундација до 50% од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи од 8.000.000,00 РСД.

Консултанстка подршка

Под консултантском подршком подразумевају се следеће мере интервенције:

 1. За оптимизацију производних и пословних процеса који су кључни за испуњење захтева МНК, а у складу са очекиваним стандардима управљања производним процесима у ланцима вредности у смислу овог Програма, посебно оптимизација постојећих производних линија, успостављање серијске производње и примена контроле квалитета;

Рефундација до 70% до укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи  од 3.000.000,00 РСД.

 1. За увођење или унапређење корпоративног управљања, а која укључује али не ограничава се на: корпоративно управљање, стратешко и оперативно планирање, упознавање са приципима пословања у међународним ланцима вредности у циљу повећања обима пласмана производа и проналажење нових клијената;

Рефундација до 70% од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи од 2.500.000,00 РСД.

 1. За укључивање тј. увођење правила, процедура и извештавања у вези са ESG факторима, што може подразумевати: заштиту животне средине, права радника, здравље и безбедност на раду, поштовање људских права, корпоративно управљање (структуре и процесе којима се компаније усмеравају и контролишу) и с тим у вези улогу, састав и разноликост управљачких тела, етичко понашање (нпр. борба против корупције и подмићивања), управљање ризицима, транспарентност и објављивање (нпр. објављивање нефинансијских информација);

Рефундација до 70% од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи од 1.500.000,00 РСД.

 1. За припрему која претходи спровођењу теренског увида у пословне перформансе од стране МНК или увођења система квалитета према захтевима стандарда који су специфични за ланце вредности у смислу овог Програма (укључујући али не ограничавајући се на следеће стандарде: IATF16949/IRIS/CE-3A/CEN/VDA 6.3 као и други појединачни специфични стандарди према посебним захтевима МНК);

Рефундација до 70 % од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи од 2.500.000,00 РСД.

 1. За припрему плана пословног развоја који подразумева анализу производних способности Подносиоца пријаве, анализу тржишта са предлозима тржишта, утврђивање циљева  пословног развоја и начина остваривања утврђених циљева.

Рефундација до 70 % од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи од 3.000.000,00 РСД.

 1. За усклађивање са захтевима зелене индустрије под чим се подразумева припрема техничке документације, студије, елебората ради усклађивања са захтевима зелене индустрије, енергетске ефикасности и ради спровођења декарбонизације.

Рефундација до 70 % од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи од 1.500.000,00 РСД.

Подршка за успостављање сарадње са МНК

Под подршком за успостављање сарадње са МНК подразумева се финансијска подршка за:

 1. трошкове теренског увида у пословне перформансе Подносиоца пријаве од стране представника МНК (дијагностика);

Рефундација до 80% од укупне вредности оправданих трошкова,  у износу који не може бити већи од 1.500.000,00 РСД по једној спроведеној дијагностици.

 1. трошкове годишњег улиставања на референтне интерактивне платформе намењене повезивању добављача из циљаних сектора;

Рефундација у висини до 100% од укупне вредности оправданих трошкова,  у износу који не може бити већи од 300.000,00 РСД.

 1. трошкове самосталног излагања на међународном сајму добављача, што обухвата трошкове закупа простора, израде штанда, трошкове пратећих услуга (услуге снабдевања струјом и водом, услуге снабдевања интернетом, обавезна уписнина или котизација) и трошкове транспорта узорака;

Рефундација у висини до 50% од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи од 2.000.000,00 РСД.

 1. трошкове плаћања премије осиграња од опште одговорности за штету, односно осигурање од одговорности из делатности за штету причињену трећим лицима и/или осигурања од одговорности за производе и/или осигурања од повлачења робе, код друштава за осигурање која су у регистру Акционарских друштава за осигурање и реосигурање при Народној банци Србије, у складу са захтевима МНК са којом је успостављена прва сарадња.

Рефундација у висини до 100% од укупне вредности оправданих трошкова, у износу који не може бити већи од 2.500.000,00 РСД.

РАСПОЛОЖИВА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

За реализацију овог Програма опредељен је буџет у износу од 200.000.000,00 РСД.

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима, рефундацијом као суфинансирање у висини до одређеног процента износа оправданих трошкова у износу који не може бити већи од 23.000.000,00 РСД.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве се подносе електронски, креирањем корисничког налога на линку prijave.ras.gov.rs/Dobavljaci/ и верификацијом интернет адресе.

Линк за пријаву је доступан до краја Јавног позива, након чега више није могуће поднети Пријаву.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Сваки Подносилац пријаве је у обавези да уз поднету пријаву на Портал Агенције унесе и следећу документацију:

 1. Образац 2 – Изјава о испуњености услова и прихватању услова за учешће у Програму, која је издата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу;
 2. Образац 3 – Изјава да Подносилац пријаве и његови законски заступници нису осуђивани за привредне преступе и кривична дела против привреде;
 3. Копију уверења надлежног органа пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све доспеле обавезе по основу пореза и доприноса, не старије од месец дана од дана објављивања Јавног позива;
 4. Копију сертификата система квалитета ISO 9001 издатог од стране сертификационог тела акредитованог од стране АТС;
 5. Изјаву да Подносилац пријаве не испуњава услове за стицање статуса МНК и да Подносилац пријаве није повезан са привредним друштвом које испуњава услове за стицање статуса МНК сачињено у слободној форми, осим за Подносиоце пријаве који су повезани са групацијом која испуњава услове за стицање статуса МНК и који су повезани са купцем или потенцијалним купцем који испуњава услове за стицање статуса МНК а чији ефекат учешћа резултира увођењем иновативног производа;
 6. Изјаву МНК о чињеници да предмет пројекта Подносиоца пријаве који је повезан са МНК у смислу закона о привредним друштвима представља иновативни производ;
 7. Изјаву о току производног и дистрибутивног процеса у оквиру групе, на основу које је могуће утврдити који члан групе врши производњу, а који дистрибуцију готових производа, уколико је Подносилац пријаве матично друштво или зависно друштво у оквиру групе;
 8. Изјаву о постојању обавезе спровођења финансијске консолидације или изузимању од обавезе од спровођења финансијске консолидације, уколико је Подносилац пријаве матично друштво или зависно друштво у оквиру групе;
 9. Шему повезаности унутар групе, уколико је Подносилац пријаве матично друштво или зависно друштво у оквиру групе. 

Додатна документација која није обавезан услов за учешће у Програму

 1. Документација која се подноси ради остваривања права на већи број бодова приликом спровођења поступка оцењивања и рангирања допуштених Пријава:
 • Потписано и уредно попуњено Писмо препоруке МНК и/или Добављача МНК, на прописаном обрасцу од стране Агенције. Уз ова писма се достављају и докази о активном комерцијалном односу са МНК, у случају достављања Писма препоруке добављача МНК (уверење или изјава од стране МНК на прописаном формату  или валидан, активан уговор којим се потврђује природа комерцијалног односа);
 • Копију индустријски специфичних стандарда издатих од стране IAF MLA чланице за екстерне аудите, односно од одговарајуће институције;
 1. Документација која се подноси ради додатног уређења права и обавеза са Агенцијом:
 • Уговор о поверљивости информација потписан електронским потписом законског заступника Подносиоца пријаве.
 1. Докумантација која се подноси ради остваривања права на одобравање бесповратних средстава за имплементацију условљених мера интервенције

Подносилац пријаве је у обавези да достави уредно попуњено Писмо препоруке МНК или Писмо препоруке Добављача МНК, ради остваривања права на доделу бесповратних средстава за имплементацију следећих условљених мера интервенције:

 • Куповина и инсталација производне и процесне опреме високих перформанси;
 • Куповина опреме за улазну контролу сировина, међуфазну контролу квалитета производње у току и квалитета готових производа;
 • Куповина неопходног специфичног новог алата или прибора;
 • Куповина и инсталација аутономних робота са способношћу учења и кобота;
 • Унапређење просторног капацитета;
 • Израда и имплементација софтверских решења;
 • Трошкови плаћања премије осиграња од опште одговорности за штету, односно осигурање од одговорности из делатности за штету причињену трећим лицима и/или осигурања од одговорности за производе и/или осигурања од повлачења робе.

Напомена: Писмо препоруке МНК или Писмо препоруке Добављача МНК, Подносилац пријаве може доставити накнадно, након датума подношења Пријаве, а најкасније до тренутка окончања поступка дијагностике пословних перформанси, али само у сврху остваривања права на одобравање условљених мера интервенције.

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Упутство за спровођење Програма подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија у 2022. години
 2. Образац 1 – Пријава за учешће у Програму, који је креиран у оквиру Портала Агенције;
 3. Образац 2 – Изјава о испуњености услова Програма и о прихватању услова за учешће у Програму;
 4. Образац 3 – Писмо препоруке МНК;
 5. Образац 4 – Писмо препоруке Добављача МНК;
 6. Образац 5 – Изјава МНК о статусу активног добављача;
 7. Образац 6 – План унапређења;
 8. Образац 7 – Обрачун одобрених износа бесповратних средстава;
 9. Образац 10 – Захтев за исплату одобрених бесповратних средстава;
 10. Прилог 1 - Начин утврђивања испуњености Посебног услова за учешће у Програму/финансијски капацитет - тачке 1., 2. и 3.;
 11. Прилог 2 - Методологија за утврђивање критеријума и пондера за оцењивање допуштених пријава;
 12. Упутство за пријављивање;
 13. Упутство за прилагање документације;
 14. Упутство за спровођење дијагностике пословних перформанси учесника у програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача МНК;
 15. Упутство за верификацију одобрених мера интервенције;
 16. Изјава да привредно друштво није осуђивано за за привредне преступе и кривична дела против привреде
 17. Изјава да законски заступник привредног друштва није осуђиван за привредне преступе и кривична дела против привреде