ЈАВНИ ПОЗИВ - ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА У 2023. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ

ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА У 2023. ГОДИНИ

 

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ се спровођењем овог програма определила да подржи унапређење извозних потенцијала домаћих привредних друштава, унапређење њихове конкурентности и постојећих производних капацитета у циљу повећања прихода од извоза одабраних производних делатности, уравнотежење платног биланса и унапређење угледа Републике Србије у међународној пословној заједници, као и повећање пласмана домаћих производа на страним тржиштима.

 

ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Јавни позив је објављен 28. децембра 2023. године, а пријаве за учешће у Програму се могу најкасније поднети до 27. марта 2024. године.

 

РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА

За реализацију овог програма опредељен је буџет у износу од 150.000.000,00 РСД.

Бесповратна средства се могу доделити за финансирање оправданих трошкова везаних за реализацију активности у оквиру најмање две различите мере интервенције.

Расположива средства се уговором одобравају Корисницима, доделом државне помоћи у укупном износу који не може бити већи од 10.000.000,00 РСД.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Овим програмом су подржана привредна друштва која обављају производњу и/или прераду у оквиру следећих делатности:

 • производња прехрамбених производа (примарна пољопривредна производња, конзервисање свежег воћа, језграстог воћа или поврћа, меса, живине и рибљих производа замрзавањем, као и производња нарезаног и очишћеног воћа и кланице нису подржани овим Програмом);
 • производња пића (изузев минералне и остале флаширане воде);
 • производња металних производа, осим машина и уређаја (изузев производње оружја и муниције);
 • производња електричне опреме;
 • производња рачунара, електронских и оптичких производа;
 • производња непоменутих машина и непоменуте опреме;
 • производња моторних возила, приколица и полуприколица;
 • производња осталих саобраћајних средстава;
 • производња производа од гуме и пластика;
 • производња пестицида и хемикалија за пољопривреду
 • производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова;
 • производња детерџената, сапуна других средстава за чишћење, полирање, парфема и тоалетних препарата;
 • производња намештаја;
 • производња одевних предмета;
 • производња коже и предмета од коже.

 

Право на учешће и коришћење бесповратних средстава имају привредна друштва која испуњавају следеће услове:

 • Општи услови:
 1. да је Подносилац пријаве у тренутку подношења пријаве уписан у одговарајући регистар привредних друштава, као и да је регистрован у АПР најкасније до 1. јануара 2020. године;
 2. да је учешће капитала у јавној својини Подносиоца пријаве испод прописаног прага значајног учешћа у смислу закона којим се уређују привредна друштва;
 3. да је Подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по основу пореза и доприноса;
 4. да Подносилац пријаве није у тешкоћама у складу са правилима за доделу државне помоћи;;
 5. да Подносилац пријаве није повезан са купцем или потенцијалним купцем.
 • Посебни услови:

Технички капацитет:

1. да Подносилац пријаве поседује важећи сертификат систем квалитета ISO 9001, односно важећи сертификат о имплементираном систему за безбедност хране HACCP у случају да се Подносилац бави производњом прехрамбених производа и производњом пића.

Напомена: Уколико Подносилац пријаве не поседује важећи сертификат о имплементираном систему квалитета ISO 9001, односно  HACCP, има могућност да му се одобри учешће у Програму, тако што ће се поред осталих мера интервенције пријавити и за одобравање бесповратних средстава за спровођење ове мере интервенције ради имплементације и сертификације система квалитета ISO 9001 или HACCP.

Пословни капацитети:

1. да се Подносилац пријаве бави производњом и/или прерадом у оквиру Програмом подржаних производних делатности и то:

- производњом финалних производа који су намењени крајњим потрошачима;

- и/или производњом компоненти производа који се у неизмењеном облику интегришу у готове производе који су намењени крајњим потрошачима.

Кадровски капацитети:

1. да Подносилац пријаве има минимум 15 запослених лица у радном односу, на дан објављивања Јавног позива, према евиденцији ЦРОСО.

Финансијски капацитети:

1. да је Подносилац пријаве у току 2022. пословне године остварио приход од продаје производа у износу не мањем од 35.000.000,00 динара – позиција Биланса успеха АОП 1005 Приход од продаје производа и услуга;

2. да је удео прихода Подносиоца пријаве од продаје производа у Пословном приходу од продаје (а који се за сврху овог Програма посматра као збир позиција АОП 1002 - Приход од продаје робе и АОП 1005 Приход од продаје производа и услуга) буде већи или једнак 50% у 2022. години;

3. да је Подносилац пријаве у току 2022. године остварио приход од извоза по основу продаје производа од најмање 12.000.000,00 динара – позиција Биланса успеха АОП 1007 Приход од продаје производа и услуга на иностраном тржишту;

4. да вредност основних средстава, добијена као разлика позиција АОП 0009 (Некретнине, постројења и опрема) и АОП 0012 (Инвестициона некретнина) појединачног, односно консолидованог биланса стања на дан 31.12.2022. пословној години Подносиоца пријаве, није мања од 35.000.000,00 динара;

5. да против Подносиоца пријаве није покренут претходни стечајни поступак, није отворен стечајни поступак, није покренут поступак реорганизације или није покренут поступак ликвидације.

 

НАМЕНА И ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Подржане мере интервенције

Овим Програмом подржава се финансирање оправданих трошкова насталих у реализацији активности у оквиру следећих мера интервенција:

1. Консултантска подршка за потребе креирања развојне стратегије позиционирања на циљаном тржишту

Бесповратна средства у оквиру ове мере интервенције за наведену активност се могу доделити у висини до 60% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 2.000.000,00 РСД.

2. Консултантска подршка за активности извозног маркетинга

2.1 Израда маркетинг плана;

2.2 Израда идејног решења/нацрта дизајна и редизајна једног или више производа, паковања и амбалаже ради прилагођавања захтевима циљаног тржишта;

2.3 Прилагођавање web странице on-line продаји или куповина нове платформе намењеној за електронску трговину.

Бесповратна средства у оквиру ове мере интервенције за наведене активности у оквиру ове мере интервенције се могу доделити у висини до 60% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, при чему износ на нивоу мере не може бити већи од 2.000.000,00 РСД.

3. Улазак на циљано тржиште и унапређење позиције на истом

3.1 Стицање атеста, хомолгације, сертификације производа и производних процеса потребних за пласман производа на циљано тржиште;

3.2 Улиставања једног или више производа у трговинске ланце;

3.3 Улиставања једног или више производа на глобалне online продавнице или специјализоване online продавнице;

3.4 Имплементација и сертификација/ресертификација система менаџмента квалитетом ISO 9001 или HACCP, у случају да се Подносилац бави производњом прехрамбених производа и производњом пића.

Бесповратна средства за наведене активности у оквиру ове мере интервенције се могу доделити у висини до 50% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, при чему износ на нивоу мере не може бити већи од 2.000.000,00 РСД.

4. Консултантска подршка за унапређење извозних способности (спровођења једне или више обука у циљу стицање знања у вези са продајом на иностраном тржишту)

Бесповратна средства за наведене активности у оквиру ове мере интервенције се могу доделити у висини до 50% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 1.000.000,00 РСД.

5. Самостално излагање на међународним сајмовима и пословним сусретима

5.1 Самостално излагање на једном или више међународних сајмова;

5.2 Посета купцу или дистрибутеру у оквиру компанијске мисије;

5.3 Учешће на једном или више online сајмова, вебинара и догађаја).

Бесповратна средства у оквиру ове мере интервенције за наведену активност се могу доделити у висини до 50% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, при чему износ на нивоу мере не може бити већи од 3.000.000,00 РСД.

6. Унапређење производних способности

6.1 Анализа оправданости набавке опреме;

6.2 Набавка опреме, до три године старости рачунајући до тренутка објављивања Јавног позива.

За ову меру интервенције одобравају се бесповратна средства за кумулативно спровођење обе активности, односно Поднисилац пријаве је дужан да пријави обе активности истовремено.

Бесповратна средства за у оквиру ове мере интервенције наведену активност се могу доделити у висини до 40% од вредности оправданих трошкова за предметну активност, у износу који не може бити већи од 5.000.000,00 РСД.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве се подносе електронски, креирањем корисничког налога на линку https://prijave.ras.gov.rs/izvoz.

 

УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

У вези са поступком спровођења Програма подршке привредним друштвима за промоцију извоза у 2023. години, условима и одредбама које се односе на његову реализацију, упућујемо вас да детаљно погледате Упутство за спровођење Програма подршке привредним друштвима за промоцију извоза у 2023. години.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ:

Обавезна документација:

1. Образац 1 – Образац пријаве на Програм који се електронски подноси на Порталу Агенције;

2. Образац 2 – Изјава о потврђивању подношења Обрасца 1, испуњености и прихватању услова за учешће у Програму (издата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу);

3. Образац 3/Образац 3а – Изјава да Подносилац пријаве и његови законски заступници нису осуђивани за привредне преступе и кривична дела против привреде;

4. Копија уверења надлежног органа пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све  доспеле обавезе по основу пореза и доприноса, не старије од месец дана од дана подношења Пријаве;

5. Eлектронска копија важећег сертификата система квалитета ISO 9001 издатог од стране сертификационог тела акредитованог од стране АТС или случају да се Подносилац пријаве бави производњом прехрамбених производа и производњом пића доставља електронску копију важећег сертификата система за безбедност хране HACCP издатог од стране сертификационог тела акредитованог од стране АТС (сертификате достављају Подносиоци пријава који имају имплементиране системе квалитета, у случају да у моменту пријаве немају, имају могућност  да се пријаве на активност под тачком 3.4. у оквиру мере интервенције под редним бројем 3 а како би могло да им се одобри учешће у Програму);

6. Уговор са организатором међународног сајма (General Terms and Conditions) (искључиво уколико се Подносилац пријаве пријављује за активност под тачком 5.1. у оквиру мере интервенције под редним бројем 5);

7. Доказ о постојању комерцијалног односа са купцем на циљаном тржишту (искључиво уколико се Подносилац пријаве пријављује за меру интервенције под редним бројем 6);

Додатна документација:

1. Аналитички бруто биланс, кроз веродостојну оверену изјаву на меморандуму Подносиоца пријаве (Уколико на основу ужег сета образаца није могуће утврдити испуњеност Финансијских капацитета дефинисаних у делу Посебни услови/Финансијски капацитети под тачком 1., 2. 3. и 4.);

2. Изјава о току производног и дистрибутивног процеса у оквиру групе, на основу које је могуће утврдити који члан групе врши производњу, а који дистрибуцију производа, шему повезаности унутар групе, као и изјаву о постојању обавезе спровођења финансијске консолидације или изузимању од обавезе од спровођења финансијске консолидације (Уколико се Подносилац пријављује за учествовање у Програму у својству групе, односно као матично друштво или зависно друштво у оквиру групе, која обавља делатност производње и продаје производа из подржаних сектора, екстерно, неповезаном лицу а ради доказивања испуњеност Финансијских капацитета дефинисаних у делу Посебни услови/Финансијски капацитети под тачком 1., 2. 3. и 4);

3. Уговор о поверљивости информација потписан електронским потписом законског заступника Подносиоца пријаве.

 

САСТАВНИ ДЕО ОВОГ ПРОГРАМА СА УПУТСТВОМ  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ, ЧИНЕ И СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА И ОБРАСЦИ:

Упутство са за  спровођење Програма

1. Образац 1 – Образац пријаве;

2. Образац 2 – Изјава о потврђивању подношења Обрасца 1, испуњености и прихватању услова за учешће у Програму (издата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу);

3. Образац 3/Образац 3а – Изјава да Подносилац пријаве и његови законски заступници нису осуђивани за привредне преступе и кривична дела против привреде;

4. Образац 4 – План интервенција;

5. Образац 5 – Захтев за исплату одобрених бесповратних средстава;

6. Уговор о поверљивости информација;

7. Упутство за верификацију одобрених мера интервенције.