ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАКЕТA УСЛУГА ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАКЕТA УСЛУГА ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

 У оквиру

Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2023. години, Министарства привреде

 

      Јавни позив за спровођење пакета услуга за младе и жене предузетнице објављује се у складу са Програмом стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2023. години, Министарства привреде, који се реализује преко Развојне агенције Србије и акредитованих регионалних развојних агенција (у даљем тексту: Програм ССУ за ММСПП).

 1)    Пакет услуга за младе

Пакет услуга које АРРА пружају младима у оквиру овог програма подразумевају помоћ стручног лица из АРРА младом потенцијалном или новооснованом предузетнику, старости од 18 до 35 година. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, обуке „Обука за почетнике у пословању”, једне/више специјализованих обука  и менторинг услуге у трајању до 40 сати.

2)    Пакет услуга за жене предузетнице

 Пакет услуга које АРРА пружају женама предузетницама у оквиру овог програма подразумевају помоћ стручног лица из АРРА привредном субјекту чији оснивач или власник је жена или је жена један од власника са већинским уделом у власништву (минимум 50%) и један од законских заступника. У привредном друштву које има више оснивача, минимални удео који мора бити у власништву једне или више жена је 50% и један од законских заступника мора бити жена.

Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, једне или више специјализованих обука  и менторинг услуге у трајању до 40 сати. Обука „Обука за почетнике у пословању” је обавезна за предузетнице које су регистрованe у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева.

Саветодавне услуге подразумевају консултације које АРРА пружају у оквиру овог програма везано за:

1) помоћ у припреми документације и изради пословног плана при пријави за програме који се односе на почетнике, жене и младе које реализују Министарство привреде и Фонд за развој Републике Србије;

2помоћ при изради пословног плана за субвенције за самозапошљавање код Националне службе за запошљавање;

3помоћ при изради пословног плана при пријави за остале кредите код Фонда за развој Републике Србије, и за расположиве кредитне линије Гаранцијског фонда АП Војводине;

4подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке предузетништву које спроводе Министарство и Развојна агенција, осим програма из тачке 1) овог одељка;

5саветодавне услуге код започињања пословања (подршка при регистрацији и оснивању привредног субјекта или задруге, помоћ у вези са планирањем пословања – развој пословне идеје или техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора);

6саветодавне услуге за развој пословања (техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора, донаторске подршке, подршка у пословном повезивању и умрежавању);

7саветодавне услуге код пријаве за ЕУ програм Horizon Europe;

 

За пружање саветодавних услуга је опредељен бруто износ од 2.500,00 динара по сату.

Саветодавне услуге АРРА може да пружи без надокнаде заинтересованом привредном субјекту, задрузи и кластеру у временском трајању:

- из става 1. тачке 1) овог одељка од највише  шест сати;

- из става 1. тачке 2) овог одељка од највише  два сата;

- из става 1. тачке 3) овог одељка од највише  пет сати;

- из става 1. тачке 4) овог одељка од највише три сата;

- из става 1. тачке 5) овог одељка од највише три сата;

- из става 1. тачке 6) овог одељка од највише два сата;

- из става 1. тачке 7) овог одељка од највише  пет сати.

 

 Обуке које АРРА пружају постојећим и потенцијалним ММСПП обухватају  модуле који се деле на обавезaн и опционе.

Свака АРРА има обавезу да спроведе обавезан модул обуке „ Обука за почетнике у пословањуˮ (у трајању од  два дана).

Свака АРРА има обавезу да спроведе најмање једном квартално обуку „Обука за жене предузетнице“ намењену свим потенцијалним и постојећим предузетницама (у трајању од  једног дана).

Свака АРРА може да спроведе и следеће опционе модуле једнодневних обука, у складу са интересом корисника:

1припрема пословног плана и пословање са банкама и инвестициона спремност;

2финансијско управљање;

3извоз – за оне који први пут извозе;

4маркетинг и продаја;

5) електронско пословање и информационе технологије у пословању;

6преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање; 

7иновације;

8припрема за Јединствено европско тржиште;

9учешће МСП у jавним набавкама.

 

Менторинг је свеобухватан и релативно дуг процес подршке привредним субјектима који се налазе у пресудном тренутку за развој или опстанак. Представља заједнички рад ментора и привредног субјекта у циљу превазилажења тренутне ситуације и налажења најповољнијих решења за будуће пословање. Кроз овај приступ, привредни субјекат прима равномерну, временски распоређену континуирану подршку, ради постизања што бољих резултата. Јапанска искуства у обављању менторинга су показала да су ефекти оваквог вида консалтинга далеко већи од повремених и краткорочних савета.

Процес менторинга представља стручну помоћ коју у дужем временском периоду стручно лице – ментор пружа привредном субјекту.

            У зависности од потребе привредног субјекта, за време спровођења Програма, ментор може да алоцира од 25 до 50 сати на један привредни субјект.

            Корисници менторинга могу бити микро, мала и средња привредна друштва, предузетници и задруге који послују до три године или се налазе у критичном тренутку за њихов даљи развој или за опстанак на тржишту.

            Услугу менторинга могу пружати радно ангажована лица у тој АРРА, која поседују сертификат да су успешно завршила обуке за менторе које је организовала Национална агенција за регионални развој или које ће организовати Развојна агенција и/или Пројекат „Оснаживање и даље успостављање услуге менторинга за мала и средња предузећа у земљама Западног Балкана (Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Северна Македонија)” (РАС – JICA) финансиран од стране Владе Јапана кроз Јапанску агенцију за међународну сарадњу – JICA.

  АРРА су у обавези да о сваком започетом менторингу известе Развојну агенцију, као и да доставе коначан извештај након реализације услуге и уношења у Ментор мастер базу. Исплата АРРА за ову врсту услуге се врши након комплетно пружене услуге менторинга привредном субјекту.

              За пружање менторинг услуге је опредељен бруто износ од 2.500,00 динара по сату.

Методологија стандардизоване услуге менторинга јасно дефинише све кораке и активности у реализацији менторинга (управљање шемом, рад на терену, број посета, активности у оквиру сваке посете, време предвиђено за припрему плана и извештавање) и то кроз водиче: Општи водич за менторинг, Водич за менторинг за почетнике и Водич за менторинг зрелих предузећа.

Менторинг чини скуп следећих услуга:

Дијагностиковање тренутнe ситуацијe;

Помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта, задруге.

- Координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања;

- Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;

Помоћ у проналажењу пословних партнера;

Помоћ при проналажењу потребних информација;

Каизен;

Упућивање на одговарајуће специјализоване консултанте.

Саветодавне услуге које су одобрене у оквиру пакета, не могу бити реализоване у склопу менторинг услуге.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право на учешће на јавном позиву за пружање услуге  имају:

 1. Млади потенцијални предузетник/предузетница:

- старости од 18 до 35 година (под лицима старости од 18 година сматраће се лица која постану пунолетна најкасније на дан затварања Јавног позива, а под лицима старости до 35 година сматраће се сви они који су рођени најкасније 1988. године);

који немају привредни субјект регистрован у АПР Републике Србије (у регистру привредних друштава и предузетника).

 2. Млади предузетник/предузетница:

старости од 18 до 35 година (под лицима старости од 18 година сматраће се лица која постану пунолетна најкасније на дан затварања Јавног позива, а под лицима старости до 35 година сматраће се сви они који су рођени најкасније 1988. године);

који има регистрован привредни субјект у Агенцији за привредне регистре  најраније пет година у односу на годину објављивања Јавног позива, а чији је оснивач и законски заступник физичко лице старости до 35 година; У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једног или више физичких лица старости до 35 година (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити физичко лице старости до 35 година.

који имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса.

3. Жене предузетнице:

новоосноване и постојеће предузетнице, као и микро и мала привредна друштва, која су регистрована у Агенцији за привредне регистре (АПР), а чији је оснивач и законски заступник жена. У привредном друштву које има више оснивача, минимални удео који мора бити у власништву једне или више жена је 50% и један од законских заступника мора бити жена.

- које имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса.

 

Пакет услуга  не могу користити потенцијални предузетници и постојећи привредни субјекти зарад обављања следећих делатности:

1. трговинска делатност, осим делатности које у себи имају одређени степен обраде.

  1. организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
  2. производња и продаја оружја и војне опреме;
  3. промет нафте и нафтних деривата;
  4. производња челика и синтетичких влакана и вађење угља;
  5. производња и промет било ког производа или активности, које се, према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
  6. производња дувана и дуванских производа.

 

Корисници пакета услуга за младе и жене не могу користити остале услуге које су предвиђене Програмом ССУ за ММСПП 2023.

Корисници пакета за младе и жене из Програма ССУ за ММСПП 2022. не могу се кандидовати за пакет у 2023.години.

 

ТРАЈАЊЕ

Крајњи рок за завршетак пакета  услуга корисницима је до 31. децембра 2023. године.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација која се обавезно доставља приликом пријављивања на Јавни позив:

1. За физичка лица, тј. младе потенцијалне предузетнике/предузетницe који немају регистрован привредни субјект:

1.1 Образац 1- Попуњена пријава; саставни део пријаве је и опис пословне идеје, тј. опис подносица пријаве на који начин ће му понуђени пакет услуга помоћи у остваривању пословне идеје; Саставни део Обрасца 1 је и «листа понуђених услуга» у оквиру које подносилац пријаве, поред обавезне „Обуке за почетнике у пословању” и услуге менторинга, заокружује саветодавне услуге и специјализоване обуке које жели да добије; Саставни део пријаве је и изјава о тачности података. 

2. За новоосноване привредне субјекте, који имају регистрован привредни субјект у Агенцији за привредне регистре не дуже од 5 година (регистровани од 2018.год.)  пре дана објављивања Јавног позива, у власништву младих предузетника/предузетница:

2.1 Образац 1- Попуњена пријава; саставни део пријаве је и опис пословне идеје, тј. опис подносица пријаве на који начин ће му понуђени пакет услуга помоћи у остваривању пословне идеје; Саставни део Обрасца 1 је и «листа понуђених услуга» у оквиру које подносилац пријаве, поред обавезне „Обуке за почетнике у пословању” и услуге менторинга, заокружује саветодавне услуге и специјализоване обуке које жели да добије;  Саставни део пријаве је и изјава о тачности података. 

2.2 Потврда надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде;

Напомена 1: Паушално опорезивани корисници достављају Потврду надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде.

Напомена 2: Документацију под тачком 2.2. нису у обавези да доставе привредни субјекти регистровани у 2023. години. 

3. За новоосноване и/или постојеће предузетнице или МСП, регистроване у Агенцији за привредне регистре чији је оснивач и законски заступник жена 

3.1 Образац 1- Попуњена пријава; саставни део пријаве је и опис пословне идеје, тј. опис Подносиоца пријаве на који начин ће му понуђени пакет услуга помоћи у остваривању пословне идеје; Саставни део Обрасца 1 је и «листа понуђених услуга» у оквиру које подносилац пријаве, поред обавезне услуге менторинга, заокружује саветодавне услуге и обуке које жели да добије; „Обука за почетнике у пословању” обавезна је за  потенцијалне или новоосноване предузетнице до 2 године пословања. док  за остале кориснике може бити реализована у складу са потребама корисника и проценом АРРА; Саставни део пријаве је и изјава о тачности података. 

3.2 Потврда надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде;

Напомена 1: Паушално опорезивани корисници достављају Потврду надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Потврде.

Напомена 2: Документацију под тачком 3.2. нису у обавези да доставе привредни субјекти регистровани у 2023. години.

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне поднете пријаве.

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

 Укупан буџет за пружање ове услуге износи 23.946.000,00 динара у бруто износу.

 Износ који је опредељен за реализацију пакета услуге по кориснику износи до 130.000,00 динара у бруто износу за младе потенцијалне предузетнике и до 150.000,00 динара у бруто износу за младе предузетнике и жене предузетнице који имају регистрован привредни субјект у Агенцији за привредне регистре не дуже од пет година пре дана објављивања Јавног позива, док је појединачна вредност сваке услуге прописана Уредбом о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2023. години (бруто вредност сата саветодавних услуга и менторинг сата – 2.500,00 динара). У складу са условима о минималном броју учесника за одржавање обука, вредност обука обрачунава се појединачно по кориснику, у бруто износу и то: 5.625,00 за дводневну и 7.000,00 за једнодневну обуку.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом АРРА са назнаком: Пријава на Јавни позив за добијање пакета услуга за младе и жене предузетнице у 2023. години.

Регионална агенција за развој источне Србије „РАРИС“

Адреса: Трг ослобођења бб, Зајечар 

Телефон: 019/426-376, 019/426-377

E-mail: office@raris.org

www.raris.org

Регионални центар за друштвено економски развој „БАНАТ“

Адреса: Др Корнела Радуловића 18, Зрењанин

Телефон: 023/510-567, 023/561-064

E-mail: office@rcrbanat.rs

www.banat.rs

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа

Адреса: Пана Ђукића 42, Лесковац

Телефон: 016/315-0115; 016/3150-114

E-mail: info@centarzarazvoj.org

www.centarzarazvoj.org

Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа

Адреса: Цара Душана 77, Краљево

Телефон: 036/397-777;  036/397-770

E-mail: office@kv-rda.org

www.kv-rda.org

Регионална развојна агенција „ЈУГ“

Адреса:  Балканска 2/3, Ниш

Телефон: 018/515-447

E-mail: info@rra-jug.rs

www.rra-jug.rs

Регионална развојна агенција „Златибор“

Адреса: Петра Ћеловића 13 a, Ужице

Телефон: 031/523-065, 031/510-098

E-mail: office@rrazlatibor.rs

www.rrazlatibor.co.rs

Регионална развојна агенција Бачка

Адреса: Булевар Михајла Пупина 20/II спрат, Нови Сад

Телефон: 021/557-781

E-mail: office@rda-backa.rs

www.rda-backa.rs

Регионална развојна агенција Срем

Адреса: Главна 172, Рума

Телефон: 022/470-910

E-mail: office@rrasrem.rs

www.rrasrem.rs

Регионална развојна агенција Санџака - SEDA

Адреса: 7. јула бб, Нови Пазар

Телефон: 020/332-700, 020/317-551 (fax)

E-mail: office@seda.org.rs

www.seda.org.rs

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

Адреса: Краља Петра I број 22, Крагујевац

Телефон: 034/302-701; 034/302-702

E-mail: officekg@redasp.rs

www.redasp.rs

Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд

Адреса: Топличин венац 11/4, Београд

Телефон: 011/2186-730; 011/2186-740

E-mail: office@rarei.rs

www.rarei.rs

Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине

Адреса: Јована Цвијића 20, Лозница

Телефон: 015/876-096; 015/875-993

E-mail: office@rrappr.rs

www.rrappr.rs

Регионална развојна агенција Браничево-Подунавље

Адреса: Стари корзо 30/3, Пожаревац

Телефон: 012/510-824

E-mail: office@rra-bp.rs

www.rra-bp.rs

Регионална развојна агенција ПАНОНРЕГ

Адреса: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица

Телефон: 024/554-107

E-mail: office@panonreg.rs

www.panonreg.rs

Агенција за регионални развој Расинског округа д.о.о Крушевац

Адреса: Трг косовских јунака 6/5, Крушевац

Телефон: 037/202-336

E-mail: office@arrro.rs

www.arrro.rs

Регионална развојна агенција „Пчињског округа“ д.о.о. Врање

Адреса: Партизанска 10А/21, Врање

Телефон: 064/685-8604

E-mail: leda_vr@yahoo.com

www.veeda.rs

Регионална развојна агенција „Јужни Банат“

Адреса: Карађорђева бр.4, Панчево

Телефон: 013/2190-314, 013/2190-315

E-mail: office@rrajuznibanat.rs

www.rrajuznibanat.rs

 

 Јавни позив је отворен до 27. 09. 2023. године.

 

Јавни позив, Упутство и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама РАС, www.ras.gov.rs, као и на електронским странама АРРА и у штампаном облику у АРРА.

За детаљније информације можете се обратити РАС на електронску адресу: zenemladissu2023@ras.gov.rs. 

 

Пратећа документација: 

1. Teкст Јавног позива

2. Упутство за спровођење Пакета услуга за младе и жене предузетнице

3. Образац 1 - Пријава

4. Образац 2 - Оцена подносиоца Пријаве и предлог пакета АРРА

5. Образац 3 - Листа предложених и одбијених корисника АРРА

6. Образац 4 - Финални извештај АРРА о реализацији Пакета

7. Образац 5 - Извештај корисника Пакета услуге follow up