Уредба о утврђивању Програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2022. години

На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, број 149/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о утврђивању Програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2021. години

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2021. години, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-488/2021

У Београду, 21. јануара 2021. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ АКРЕДИТОВАНИМ РЕГИОНАЛНИМ РАЗВОЈНИМ АГЕНЦИЈАМА У 2021. ГОДИНИ

I. ПРЕДМЕТ

Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, број 149/20), у члану 8. у оквиру Раздела 21 – Министарство привреде, Програм – 1505 Регионални развој, Функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, Програмска активност/пројекат 0004 – Подстицање равномерног регионалног развоја, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, обезбеђена су средства у износу од 22.000.000,00 динара за реализацију Програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2021. години (у даљем тексту: Програм).

За реализацију Програма могу се користити и средства која су одобрена у складу са Уредбом о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга које спроводе акредитоване регионалне развојне агенције 2019. години („Службени гласник РС”, број 68/19) и Уредбом о утврђивању Програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2020. години („Службени гласник РС”, бр. 5/20 и 104/20) уколико се утврди преостали износ неутрошених средстава након реализације тих програма.

Програмом се утврђују циљ, корисници средстава, намена средстава, начин коришћења средстава, праћење спровођења програма.

Изрази којима се означавају лица у овом програму односе се подједнако на лица мушког и женског пола без обзира на то у којем су граматичком роду изражени.

У циљу праћења развоја женског предузетништва у Републици Србији, за све услуге из овог програма које се односе на мала и средња предузећа и предузетнике (у даљем тексту: МСПП), обавезно је вођење евиденције корисника програма са аспекта родне равноправности.

Програм спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: Развојна агенција) и Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд за развој).

II. ЦИЉ

Циљ Програма је подизање капацитета акредитованих регионалних развојних агенција (у даљем тексту: АРРА) за пружање услуга у припреми међународних, регионалних и локалних развојних пројеката са којима јединице локалне самоуправе, односно установе и организације чији су оснивачи јединице локалне самоуправе учествују на јавним конкурсима које је расписало Министарство привреде, као и друге републичке, покрајинске и међународне институције, као и подршка расту и развоју микро, малих и средњих предузећа и предузетника (у даљем тексту: ММСПП), задруга и кластера кроз унапређење доступности, обима и квалитета услуга подршке за њихово пословање чиме ће се допринети свеукупном привредном и регионалном развоју.

III. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Корисници средстава могу бити само акредитоване регионалне развојне агенције (у даљем тексту: АРРА), које су акредитоване у складу са Законом о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 30/10 и 89/15 – др. закон) и Уредбом о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС”, бр. 74/10, 4/12, 44/18 – др. закон и 69/19).

IV. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства утврђена Програмом намењена су АРРА за:

1. Услугу пружања помоћи јединицама локалних самоуправа, односно установама и организацијама чији су оснивачи јединице локалне самоуправе у припреми међународних, регионалних и локалних развојних пројеката;

2. Стандардизовани сет услуга пружања помоћи потенцијалним и постојећим микро, малим и средњим предузећима и предузетницима, задругама и кластерима.

За јединице локалне самоуправе, односно установе и организације чији су оснивачи јединице локалне самоуправе као и потенцијална и постојећа микро, мала и средња предузећа и предузетнике, задруге и кластере услуге из овог програма су бесплатне.

1. Услуга пружања помоћи јединицама локалних самоуправа, односно установама и организацијама чији су оснивачи јединице локалне самоуправе

Средства утврђена Програмом додељују се АРРА за услугу пружања помоћи јединицама локалне самоуправе, односно установама и организацијама чији су оснивачи јединице локалне самоуправе у припреми предлога пројеката.

Средства предвиђена овим програмом одобравају се до њиховог утрошка.

Средства се додељују за реализацију услуге на следећи начин:

а) за припрему предлога пројекта међународног карактера одобрава се износ од 50.000,00 динара, а уколико је припремљен предлог пројекта и одобрен на јавном конкурсу, одобрава се додатни износ од 25.000,00 динара;

б) за припрему предлога пројекта регионалног карактера одобрава се износ од 30.000,00 динара, а уколико је припремљен предлог пројекта и одобрен на јавном конкурсу, одобрава се додатни износ од 15.000,00 динара;

в) за припрему предлога пројекта локалног карактера одобрава се износ од 20.000,00 динара, а уколико је припремљен предлог пројекта и одобрен на јавном конкурсу, одобрава се додатни износ од 10.000,00 динара.

Износ средстава за припрему предлога пројекта одобрава се само по једном основу.

Основ за одобравање средстава представља објављен јавни позив/конкурс који спроводе домаће и/или међународне институције.

Уколико је предлог пројекта формално правно исправан, али пројекат није одобрен за (су)финансирање од стране институције која је расписала јавни конкурс, Министарство одобрава средства за припрему предлога пројекта.

Уколико је исти пројекат поднет на јавни конкурс код друге институције и та институција га одобри за (су)финансирање, Министарство одобрава само додатни износ средстава.

Развојни пројекат је пројекат изградње или обнове комуналне, економске, еколошке, социјалне и друге инфраструктуре, јачања институција, развоја привредних друштава и предузетништва, подстицања научно-истраживачког рада, као и други пројекти који доприносе свеобухватном друштвено-економском или регионалном развоју.

Као пројекат међународног карактера третираће се пројекат који је финансиран од међународне институције, а у чију реализацију су поред домаћих укључени и међународни партнери.

Као пројекат регионалног карактера третираће се пројекат који се односи на минимум две јединице локалне самоуправе а који се финансира од домаћих и/или међународних институција и чија реализација има утицај на ове јединице локалне самоуправе.

Министарство неће одобравати средства за:

– пројектне обрасце и сличне апликације који се подносе по основу спонзорства, а не представљају разрађен пројекат;

– пројектне обрасце и сличне апликације које представљају само образац пријаве, а не разрађен пројекат;

– пројектне обрасце и сличне апликације који представљају само концепт пројекта;

– пројектне обрасце и сличне апликације који се искључиво односе на набавку материјала и опреме, а не представљају разрађен пројекат;

– пројекте у којима је АРРА носилац пројекта;

– пројекте који нису благовремено пријављени Развојној агенцији у складу са роковима предвиђеним овим програмом;

– пројекте у чијој је припреми АРРА већ учествовала у претходном периоду;

– пројекте за које АРРА није доставила допис или електронску преписку од институције која је расписала јавни конкурс о статусу пројекта нити је на други начин обезбеђен доказ.

АРРА доставља Развојној агенцији у два примерка (од којих један може да буде у електронском облику) следећу документацију за реализацију услуге пружања помоћи у припреми међународних, регионалних и локалних развојних пројеката:

1) Образац 1 – Образац за проверу формалне исправности пријаве;

2) јавни позив институције која је расписала јавни позив / конкурс;

3) формалну пријаву пројекта са којом се аплицирало на јавни позив / конкурс;

4) доказ (е-маил, допис) институције која је расписала јавни позив / конкурс о статусу пројекта;

5) доказ да је пројекат одобрен по јавном позиву / конкурсу (одлука, решење уговор, ранг листа пројеката);

6) Образац 2 – Годишњи преглед припремљених пројеката.

Развојна агенција припрема Образац 1 и Образац 2 на које сагласност даје Министарство, а које попуњавају АРРА.

Развојна агенција је у обавези да припремљене обрасце објави на свом сајту.

За ову услугу предвиђена су средства у укупном износу од 10.188.000,00 динара.

2. Стандардизовани сет услуга пружања помоћи потенцијалним и постојећим микро, малим и средњим предузећима и предузетницима, задругама кластерима

Стандардизовани сет услуга обухвата три групе стандардизованих услуга и то:

1) Информације;

2) Промоције;

3) Теренску контролу.

1) Информације

а) Пружање основних информација постојећим и потенцијалним МСПП, задругама и кластерима неопходних за започињање и/или развој пословања.

Под пружањем информација у смислу овог програма сматрају се: изјаве за штампу и гостовања у ТВ емисијама, издавање инфо листа, лифлета, брошура и др.

Свака АРРА има обавезу да, путем медија, промовише иницијативе Владе за подршку развоју предузетништва, и то минимум једним гостовањем на локалној телевизији и објављивањем минимум једног чланка у локалним новинама, у периоду спровођења Програма.

Подаци о корисницима пружене услуге за започињање пословања, као и подаци о испитивању пословне идеје потенцијалног власника привредног субјекта, треба да, на захтев, буду достављени Развојној агенцији.

б) Прикупљање информација

Под прикупљањем информација за време спровођења Програма подразумева се обавеза АРРА да по захтеву Министарства или Развојне агенције, достави тражене појединачне или збирне податке о ММСПП, са циљем праћења ММСПП на територији коју АРРА покрива.

За спровођење услуга пружања и прикупљања информација опредељено је до 10.000,00 динара месечно за сваку АРРА у бруто износу, односно до 120.000,00 динара у бруто износу на годишњем нивоу. Укупан бруто годишњи буџет за ову врсту услуга износи 2.040.000,00 динара.

Извештаји о спроведеним услугама пружања и прикупљања информација се достављају Развојној агенцији на месечном нивоу док се плаћање након спроведене контроле врши на кварталном нивоу.

2) Промоције

АРРА организују и учествују у промотивним активностима које се односе на промоцију предузетништва и различитих програма подршке МСПП.

Промотивна активност подразумева организовање догађаја и то: радионица, инфо дана или другог јавног скупа на коме се промовишу теме из области предузетништва.

АРРА су у обавези да:

– организују минимум девет промотивних догађаја у току године;

– у току трајања јавних позива, организују минимум један промотивни догађај за сваки од програма подршке МСПП, које спроводи Министарство и Развојна агенција. У случају да је јавни позив за програм подршке актуелан током два или више месеци, довољно је да АРРА организује један промотивни догађај за тај програм подршке;

– организују минимум један промотивни догађај у оквиру манифестације Европска недеља предузетништва (СМЕ Wеек);

– организују два инфо дана годишње за студенте, ученике средњих школа и ученике из виших разреда основних школа са циљем промоције предузетништва и предузетничког духа на факултетима, високим струковним, средњим и основним школама;

– организују промотивни догађај сходно активностима од значаја и према инструкцијама Министарства и Развојне агенције. Министарство и Развојна агенција морају најавити АРРА активност која треба да се промовише најкасније до 15. у месецу за наредни месец.

Промотивни догађаји који се организују у оквиру других иницијатива које су подржали донатори, или се финансирају из других извора, а чији реализатори су, као носиоци, партнери или сарадници АРРА, неће бити признате као промоције из овог сета услуга.

У случају да се, у оквиру месечног извештаја о спровођењу стандардизованог сета услуга утврди да АРРА није организовала промотивни догађај за неки од, у том периоду, актуелних јавних позива Министарства и Развојне агенције, АРРА неће бити исплаћена сума у висини од 50% од месечног износа предвиђеног за услуге промоције за тај месец.

Уколико се, након подношења извештаја о спровођењу стандардизованог сета услуга за децембар, утврди да АРРА није организовала све промотивне догађаје предвиђене овим програмом (најмање девет промоција годишње, минимум један промотивни догађај за сваки од програма подршке МСПП у току трајања јавних позива, минимум један промотивни догађај у оквиру манифестације Европска недеља предузетништва (СМЕ Wеек), два инфо дана за студенте и ученике, промотивни догађај који по потреби најави Министарство и Развојна агенција), АРРА неће бити исплаћена сума предвиђена за услуге промоције за децембар месец.

За услуге промоције опредељена су средства у бруто износу до 18.000,00 динара месечно, односно до 216.000,00 динара бруто за сваку АРРА на годишњем нивоу. Укупан годишњи буџет за промотивне активности износи 3.672.000,00 динара у бруто износу.

Извештаји о спроведеним промоцијама се достављају Развојној агенцији на месечном нивоу док се плаћање након спроведене контроле врши на кварталном нивоу.

3) Теренска контрола

Теренска контрола се спроводи у оквиру:

а) Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017. години („Службени  гласник РС”, бр. 9/17 и 82/17); Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018. години („Службени гласник РС”, бр. 14/18 и 81/18); Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2019. години („Службени гласник РСˮ, број 3/19) и Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години („Службени  гласник РС”, број 5/20);

б) Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години („Службени гласник РС”, бр. 14/18 и 81/18); Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години („Службени гласник РСˮ, бр. 3/19 и 47/19) и Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2020. години („Службени гласник РС”, број 5/20);

в) Програма подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди усвојеног Закључком Владе 05 број 401-8592/2017 од 7. септембра 2017. године;

г) Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години („Службени  гласник РС”, бр. 14/18 и 78/18), Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2019. години („Службени гласник РС”, бр. 3/19, 38/19 и 75/19) и Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2020. години („Службени гласник РС”, бр. 5/20 и 66/20).

АРРА ће вршити теренску контролу у оквиру наведених програма које Министарство спроводи са Фондом за развој и Развојном агенцијом.

АРРА ће вршити и претходну контролу захтева за доделу бесповратних средстава по програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању, као и за програм намењен младима и женама почетницама у пословању, који су планирани да се реализују у 2021. години.

Теренска контрола ће се вршити према инструкцијама Фонда за развој и Развојне агенције, а по основу закљученог уговора између Министарства и Фонда за развој, као и закљученог уговора између Министарства и Развојне агенције.

Исплате за пружене услуге теренске контроле вршиће Фонд за развој и Развојна агенција на основу достављених извештаја о теренској контроли које подносе АРРА.

Фонд за развој ће са сваком АРРА закључити уговор о вршењу теренске контроле који ће садржати инструкције, план и упутства вршења теренске контроле. Фонд за развој ће у договору са АРРА одредити која ће АРРА вршити теренски надзор на територијама које не покрива ниједна АРРА.

Укупан годишњи буџет за активности теренске контроле у оквиру: Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању, Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за младе и жене предузетнице, Програма подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте и Програма подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама износи 5.500.000,00 динара у бруто износу.

Укупан годишњи буџет за активности теренске контроле у оквиру Програма подршке малим предузећима за набавку опреме износи 500.000.00 динара у бруто износу.

За сваку теренску контролу у седишту АРРА и месту удаљеном до 20 км од седишта АРРА предвиђен је бруто износ од 5.000,00 динара. За сваку теренску контролу у месту удаљеном од 20 км до 100 км од седишта АРРА предвиђен је бруто износ од 6.000,00 динара. За сваку теренску контролу у месту удаљеном од 100 км до 200 км од седишта АРРА предвиђен је бруто износ од 7.000,00 динара. За сваку теренску контролу у месту удаљеном више од 200 км од седишта АРРА предвиђен је бруто износ од 8.000,00 динара.

V. НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

1. Услуга пружања помоћи јединицама локалних самоуправа, односно установама и организацијама чији су оснивачи јединице локалне самоуправе у припреми међународних, регионалних и локалних развојних пројеката

Министарство по усвајању Програма потписује уговор о реализацији Програма са Развојном агенцијом, којим Развојна агенција преузима обавезу:

– да закључи уговоре о реализацији Програма са АРРА које испуњавају услове за учешће у Програму;

– да врши надзор и контролу реализације Програма од стране АРРА;

– да након доношења Одлуке врши пренос средстава АРРА;

– да уколико не утроши сва пренета средства, та средства врати у буџет Републике Србије.

Развојна агенција писаним путем обавештава АРРА и позива да приступе потписивању уговора о реализацији Програма у року од осам дана од дана достављања писаног обавештења.

Обавезни елементи уговора који закључују Развојна агенција и АРРА су: могући новчани износ за намене за које се средства одобравају, начин преноса бесповратних средстава, рокови за завршетак активности, као и обавеза АРРА да све активности реализује у току 2021. године.

АРРА доставља Развојној агенцији Извештаје о реализованим активностима и пратећу документацију за први квартал до 15. априла 2021. године, за други квартал до 15. јула 2021. године, за трећи квартал до 15. октобра 2021. године и за четврти квартал до 15. јануара 2022. године.

Министарство врши контролу Предлога листе реализованих активности АРРА за одређени квартал и пратеће документације, достављену од стране Развојне агенције, након чега министар привреде доноси Одлуку о одобравању средстава АРРА за спроведене услуге за одређени квартал (у даљем тексту: Одлука).

У Одлуку за одређени квартал укључују се и они пројекти који су благовремено пријављени РАС у неком од претходних квартала, а у међувремену су евалуирани и/или одобрени и за које постоје одговарајући докази.

Након доношења Одлуке Развојна агенција подноси Министарству Захтев за пренос одобрених средстава. Након преноса средстава од стране Министарства на рачун Развојне агенције, Развојна агенција одобрена средства преноси на рачун АРРА.

Уколико на рачуну Развојне агенције постоје средства за ове намене пренета на основу програма из претходних година након доношења Одлуке за одређени квартал по овом програму Развојна агенција може пренети износ одобрених средства са свог рачуна АРРА без подношења Захтева Министарству.

За четврти квартал Министарство врши пренос преосталог износа средстава Развојној агенцији до 15. децембра 2021. године на основу Захтева Развојне агенције за пренос преосталог износа средстава.

Крајњи рок за достављање доказа о евалуацији и одобрењу свих пријављених пројеката из 2021. године за које, у периоду евалуације по кварталима, нису пристигли докази, је 15. фебруар 2022. године, након којег министар доноси одлуку за четврти квартал.

2. Стандардизовани сет услуга пружања помоћи потенцијалним и постојећим микро, малим и средњим предузећима и предузетницима, задругама и кластерима

Бесповратна средства утврђена овим програмом преносе се Развојној агенцији и Фонду за развој, за намене и под условима прописаним Програмом и намењена су за финансирање спровођења стандардизованог сета услуга који је њиме предвиђен преко АРРА.

Развојна агенција ће плаћање према АРРА вршити квартално на основу контроле свих месечних извештаја о спроведеним активностима у датом кварталу.

АРРА је у обавези да месечни извештај доставља Развојној агенцији до десетог у месецу за претходни месец, а Развојна агенција Министарству до 25. у месецу у циљу детаљног прегледа и контроле.

Средства за услуге промоција ће се одобравати само уколико су предвиђене месечним планом спровођења ових услуга о којем је АРРА претходно известила Развојну агенцију.

Средства ће се одобравати само за оне активности које ће бити започете након ступања на снагу ове уредбе и чији је временски план спровођења до 31. децембра 2021. године.

Министарство ће по усвајању овог програма потписати уговор о спровођењу Програма са Развојном агенцијом, којим ће се на Развојну агенцију пренети:

– обавеза утврђивања испуњености услова АРРА за учешће у Програму;

– обавеза закључивања уговора о спровођењу Програма са АРРА које испуњавају услове за учешће у Програму;

– обавеза вршења теренске контроле Програма подршке малим предузећима за набавку опреме са инструкцијама, планом и упутством вршења теренске контроле. Развојна агенција ће у договору са АРРА одредити која ће АРРА вршити теренски надзор на територијама које не покрива ниједна АРРА;

– обавеза спровођења активности које су предвиђене Програмом;

– обавеза надзора и контроле спровођења програма од стране АРРА;

– обавеза преноса средстава и контроле наменског коришћења средстава;

– обавеза Развојне агенције да уколико не утроши сва пренета средства, мора иста да уплати у буџет Републике Србије.

Министарство ће по усвајању овог програма потписати уговор о спровођењу Програма и са Фондом за развој, којим ће се на Фонд за развој пренети:

– обавеза закључивања уговора о спровођењу Програма са АРРА које испуњавају услове за учешће у Програму;

– обавеза спровођења активности које су предвиђене Програмом;

– обавеза надзора и контроле спровођења програма од стране АРРА;

– обавеза преноса средстава и контроле наменског коришћења средстава;

– обавеза Фонда за развој да уколико не утроши сва пренета средства, мора иста да уплати у буџет Републике Србије.

Међусобна права и обавезе у вези са спровођењем Програма уређују се уговором који закључује Развојна агенција и АРРА, као и Фонд за развој и АРРА. Обавезни елементи ових уговора су: новчани износ који је, у складу с Програмом, на располагању АРРА за спровођење програма, намене за које се средства додељују, начин преноса средстава, рокови за завршетак активности, као и обавеза АРРА да све активности спроведе до 31. децембра 2021. године.

По потписивању уговора Министарства и Развојне агенције и уговора Министарства и Фонда за развој, Развојна агенција и Фонд за развој ће писмено обавестити АРРА и позвати их да приступе потписивању уговора.

АРРА која испуњава услове за пружање услуга предвиђених Програмом мора закључити уговор са Развојном агенцијом и Фондом за развој, у року од осам дана од дана достављања писаног обавештења.

Министарство ће, по закључењу уговора између Развојне агенције и АРРА, почетком сваког квартала преносити средства за спровођење стандардизованог сета услуга у том кварталу, на подрачун за посебне намене Развојне агенције отворен код Управе за трезор. Министарство ће, по закључењу уговора између Фонда за развој и Министарства пренети средства за спровођење теренске контроле на подрачун за посебне намене Фонда за развој отворен код Управе за трезор. Развојна агенција и Фонд за развој су у обавези да та средства преносе АРРА, до 1. марта 2022. године, до висине износа предвиђеног уговором између Развојне агенције и АРРА, као и Фонда за развој и АРРА, а у складу са месечним обимом спроведених активности.

Од укупног износа средстава од 22.000.000,00 динара која су опредељена буџетом за спровођење овог програма износ од 100.000,00 динара намењен Развојној агенцији за покривање трошкова контроле и надзора спровођења Програма, као и за услуге платног промета.

VI. ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА

1. Услуга пружања помоћи јединицама локалних самоуправа, односно установама и организацијама чији су оснивачи јединице локалне самоуправе у припреми међународних, регионалних и локалних развојних пројеката

АРРА је дужна да Министарству и Развојној агенцији омогући контролу реализације активности и увид у документацију у свакој фази реализације Програма.

Годишњи извештај о реализованим активностима АРРА доставља Развојној агенцији најкасније до 1. марта 2022. године.

Развојна агенција је у обавези да све активности у вези са спровођењем овог програма заврши, као и да сумирани годишњи извештај о реализацији Програма достави Министарству до 15. марта 2022. године, које ће тај извештај ради информисања доставити Влади.

Развојна агенција је у обавези да неутрошена средства врати у буџет Републике Србије најкасније до 31. марта 2022. године, сем уколико Влада посебним актом не распореди средства за реализацију програма за исте намене.

2. Стандардизовани сет услуга пружања помоћи потенцијалним и постојећим микро, малим и средњим предузећима и предузетницима, задругама и кластерима

АРРА је дужна да по завршетку месечних активности достави Развојној агенцији извештај о спроведеним активностима, као и осталу потребну документацију чији ће садржај бити детаљно утврђен уговором. Такође је обавеза свих АРРА да доставе годишњи извештај о спровођењу активности Развојној агенцији најкасније до 25. јануара 2022. године.

АРРА је дужна да Министарству, Развојној агенцији и Фонду за развој, ради праћења спровођења Програма, омогући надзор у свакој фази спровођења Програма тако што ће у сваком тренутку бити омогућена контрола спровођења активности и увид у документацију.

Развојна агенција је дужна да, по усвајању Програма, у року од 15 дана, достави Министарству на сагласност Упутство за пружање услуга, План надзора и контроле спровођења Програма у којем ће бити представљене процедуре за сваку од наведених група услуга.

Развојна агенција и Фонд за развој су у обавези да све активности у вези са спровођењем овог програма заврше до 1. марта 2022. године и о томе поднесу сумирани годишњи извештај о свим спроведеним активностима Министарству најкасније до 15. марта 2022. године, које ће тај извештај ради информисања доставити Влади.

Развојна агенција и Фонд за развој ће сва неутрошена средства до 31. марта 2022. године пренети у буџет Републике Србије, сем уколико Влада посебним актом не распореди средства за реализацију програма за исте намене.

 

Пратећа документација:

  1. Образац 1
  2. Образац 2