UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2019. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 95/18 i 72/19) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

 

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2019. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-10657/2019-1

U Beogradu, 24. oktobra 2019. godine

Vlada

Potpredsednik Vlade,

dr Nebojša Stefanović, s.r.

PROGRAM
PODSTICANjA REGIONALNOG I LOKALNOG RAZVOJA U 2019. GODINI

1. UVODNI DEO

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 95/18 i 72/19) u okviru Razdela 21 – Ministarstvo privrede, Program 1505 – Regionalni razvoj, Funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, Programska aktivnost/projekat 0004 – Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, za realizaciju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja (u daljem tekstu: Program) obezbeđena su sredstva u iznosu od 50.000.000,00 dinara.

Navedena sredstva predviđena su za meru sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalnih samouprava za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: ARRA).

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (u daljem tekstu: Razvojna agencija).

2. CILJ I MERA PROGRAMA

Cilj Programa je podrška regionalnom i lokalnom razvoju kroz povezivanje subjekata regionalnog razvoja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Mera programa je sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalnih samouprava za rad i poslovanje ARRA.

3. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na podnošenje zahteva imaju jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu razvijenosti odnosno devastirana područja i jedinice lokalne samouprave iz Regiona Kosova i Metohije, a koje su uplatile godišnju članarinu za rad i poslovanje ARRA.

U pogledu stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave primenjuje se važeća jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinice lokalne samouprave u momentu podnošenja zahteva.

4. NAMENA SREDSTAVA

Sufinansiranje članarine vrši se u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, br. 74/10, 4/12, 44/18 – dr. zakon i 69/19 – u daljem tekstu: Uredba), i to na sledeći način:

1) u iznosu od 25% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u treću grupu po stepenu razvijenosti;

2) u iznosu od 50% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u četvrtu grupu po stepenu razvijenosti;

3) u iznosu od 75% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u devastirana područja i za jedinice lokalne samouprave iz Regiona Kosova i Metohije.

Učešće u sufinansiranju Ministarstvo određuje u odnosu na iznos uplaćene članarine za rad i poslovanje ARRA.

Ukoliko je iznos uplaćene članarine za rad i poslovanje ARRA veći od minimalnog iznosa utvrđenog u članu 3. tačka 4) Uredbe, učešće u sufinansiranju određuje se u odnosu na minimalni iznos.

Sufinansiranje članarine jedinica lokalne samouprave iz Regiona Kosova i Metohije neće se vršiti ukoliko je već obezbeđena iz budžeta Republike Srbije.

5. PODNOŠENjE ZAHTEVA I NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Zahtev sa neophodnom dokumentacijom jedinice lokalne samouprave podnose Razvojnoj agenciji (neposredno ili preko ARRA), u dva primerka, najkasnije do 5. novembra 2019. godine.

Uz zahtev za sufinansiranje godišnje članarine, jedinica lokalne samouprave dužna je da dostavi:

1) važeći ugovor o članarini zaključen između jedinice lokalne samouprave i ARRA;

2) izvod iz Odluke o usvajanju završnog računa budžeta jedinice lokalne samouprave za 2018. godinu, koji se odnosi samo na deo u kome je prikazan pregled ukupno ostvarenih budžetskih odnosno tekućih prihoda (izuzev jedinica lokalne samouprave iz Regiona Kosova i Metohije);

3) dokaz da je jedinica lokalne samouprave izvršila prenos sredstava na račun ARRA (izvod iz Ministarstva finansija – Uprave za trezor).

Prenos dela sredstava po zahtevima koje su jedinice lokalne samouprave podnele u predviđenom roku, a čiji zahtevi nisu u potpunosti realizovani do kraja 2018. godine izvršiće se iz sredstava za ove namene predviđenih za 2019. godinu u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave koja je bila važeća u momentu podnošenja zahteva i Uredbom o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini („Službeni glasnik RS”, br. 14/18 i 91/18).

6. NAČIN I PRAĆENjE REALIZACIJE
PROGRAMA

Ministarstvo i Razvojna agencija zaključuju ugovor o realizaciji mere sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalnih samouprava za rad i poslovanje ARRA.

Razvojna agencija vrši obradu i kontrolu podnetih zahteva i dostavlja Ministarstvu Predlog liste zahteva za prenos sredstava za sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA sa pratećom dokumentacijom do 15. novembra 2019. godine.

Nakon sprovedene kontrole Predloga liste zahteva od strane Ministarstva, ministar donosi Odluku o odobravanju sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA. Ova odluka, u skladu sa stavom 3. odeljka 5. ovog programa sadrži i deo koji se odnosi na odobravanje dela sredstava jedinicama lokalne samouprave koje su podnele zahtev za sufinansiranje članarine u predviđenom roku u 2018. godini, a čiji zahtevi nisu u potpunosti realizovani do kraja 2018. godine.

Ministarstvo vrši prenos odobrenih sredstava jedinicama lokalne samouprave na propisane račune za uplatu javnih prihoda:

– Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa opština;

– Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa gradova.

Ministarstvo u saradnji sa Razvojnom agencijom prati realizaciju aktivnosti ARRA u skladu sa ovim programom.

 

Zahtev za prenos sredstava - članarine