Uredba o utvrđivanju Programa podrške akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama u 2021.

 

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 149/20) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU

o utvrđivanju Programa podrške akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama u 2021. godini

 

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program podrške akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama u 2021. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-488/2021

U Beogradu, 21. januara 2021. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

PROGRAM
PODRŠKE AKREDITOVANIM REGIONALNIM RAZVOJNIM AGENCIJAMA U 2021. GODINI

I. PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 149/20), u članu 8. u okviru Razdela 21 – Ministarstvo privrede, Program – 1505 Regionalni razvoj, Funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, Programska aktivnost/projekat 0004 – Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge, obezbeđena su sredstva u iznosu od 22.000.000,00 dinara za realizaciju Programa podrške akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama u 2021. godini (u daljem tekstu: Program).

Za realizaciju Programa mogu se koristiti i sredstva koja su odobrena u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga koje sprovode akreditovane regionalne razvojne agencije 2019. godini („Službeni glasnik RS”, broj 68/19) i Uredbom o utvrđivanju Programa podrške akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama u 2020. godini („Službeni glasnik RS”, br. 5/20 i 104/20) ukoliko se utvrdi preostali iznos neutrošenih sredstava nakon realizacije tih programa.

Programom se utvrđuju cilj, korisnici sredstava, namena sredstava, način korišćenja sredstava, praćenje sprovođenja programa.

Izrazi kojima se označavaju lica u ovom programu odnose se podjednako na lica muškog i ženskog pola bez obzira na to u kojem su gramatičkom rodu izraženi.

U cilju praćenja razvoja ženskog preduzetništva u Republici Srbiji, za sve usluge iz ovog programa koje se odnose na mala i srednja preduzeća i preduzetnike (u daljem tekstu: MSPP), obavezno je vođenje evidencije korisnika programa sa aspekta rodne ravnopravnosti.

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (u daljem tekstu: Razvojna agencija) i Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond za razvoj).

II. CILJ

Cilj Programa je podizanje kapaciteta akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: ARRA) za pružanje usluga u pripremi međunarodnih, regionalnih i lokalnih razvojnih projekata sa kojima jedinice lokalne samouprave, odnosno ustanove i organizacije čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave učestvuju na javnim konkursima koje je raspisalo Ministarstvo privrede, kao i druge republičke, pokrajinske i međunarodne institucije, kao i podrška rastu i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (u daljem tekstu: MMSPP), zadruga i klastera kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga podrške za njihovo poslovanje čime će se doprineti sveukupnom privrednom i regionalnom razvoju.

III. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava mogu biti samo akreditovane regionalne razvojne agencije (u daljem tekstu: ARRA), koje su akreditovane u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 30/10 i 89/15 – dr. zakon) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, br. 74/10, 4/12, 44/18 – dr. zakon i 69/19).

IV. NAMENA SREDSTAVA

Sredstva utvrđena Programom namenjena su ARRA za:

1. Uslugu pružanja pomoći jedinicama lokalnih samouprava, odnosno ustanovama i organizacijama čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave u pripremi međunarodnih, regionalnih i lokalnih razvojnih projekata;

2. Standardizovani set usluga pružanja pomoći potencijalnim i postojećim mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, zadrugama i klasterima.

Za jedinice lokalne samouprave, odnosno ustanove i organizacije čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave kao i potencijalna i postojeća mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike, zadruge i klastere usluge iz ovog programa su besplatne.

1. Usluga pružanja pomoći jedinicama lokalnih samouprava, odnosno ustanovama i organizacijama čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave

Sredstva utvrđena Programom dodeljuju se ARRA za uslugu pružanja pomoći jedinicama lokalne samouprave, odnosno ustanovama i organizacijama čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave u pripremi predloga projekata.

Sredstva predviđena ovim programom odobravaju se do njihovog utroška.

Sredstva se dodeljuju za realizaciju usluge na sledeći način:

a) za pripremu predloga projekta međunarodnog karaktera odobrava se iznos od 50.000,00 dinara, a ukoliko je pripremljen predlog projekta i odobren na javnom konkursu, odobrava se dodatni iznos od 25.000,00 dinara;

b) za pripremu predloga projekta regionalnog karaktera odobrava se iznos od 30.000,00 dinara, a ukoliko je pripremljen predlog projekta i odobren na javnom konkursu, odobrava se dodatni iznos od 15.000,00 dinara;

v) za pripremu predloga projekta lokalnog karaktera odobrava se iznos od 20.000,00 dinara, a ukoliko je pripremljen predlog projekta i odobren na javnom konkursu, odobrava se dodatni iznos od 10.000,00 dinara.

Iznos sredstava za pripremu predloga projekta odobrava se samo po jednom osnovu.

Osnov za odobravanje sredstava predstavlja objavljen javni poziv/konkurs koji sprovode domaće i/ili međunarodne institucije.

Ukoliko je predlog projekta formalno pravno ispravan, ali projekat nije odobren za (su)finansiranje od strane institucije koja je raspisala javni konkurs, Ministarstvo odobrava sredstva za pripremu predloga projekta.

Ukoliko je isti projekat podnet na javni konkurs kod druge institucije i ta institucija ga odobri za (su)finansiranje, Ministarstvo odobrava samo dodatni iznos sredstava.

Razvojni projekat je projekat izgradnje ili obnove komunalne, ekonomske, ekološke, socijalne i druge infrastrukture, jačanja institucija, razvoja privrednih društava i preduzetništva, podsticanja naučno-istraživačkog rada, kao i drugi projekti koji doprinose sveobuhvatnom društveno-ekonomskom ili regionalnom razvoju.

Kao projekat međunarodnog karaktera tretiraće se projekat koji je finansiran od međunarodne institucije, a u čiju realizaciju su pored domaćih uključeni i međunarodni partneri.

Kao projekat regionalnog karaktera tretiraće se projekat koji se odnosi na minimum dve jedinice lokalne samouprave a koji se finansira od domaćih i/ili međunarodnih institucija i čija realizacija ima uticaj na ove jedinice lokalne samouprave.

Ministarstvo neće odobravati sredstva za:

– projektne obrasce i slične aplikacije koji se podnose po osnovu sponzorstva, a ne predstavljaju razrađen projekat;

– projektne obrasce i slične aplikacije koje predstavljaju samo obrazac prijave, a ne razrađen projekat;

– projektne obrasce i slične aplikacije koji predstavljaju samo koncept projekta;

– projektne obrasce i slične aplikacije koji se isključivo odnose na nabavku materijala i opreme, a ne predstavljaju razrađen projekat;

– projekte u kojima je ARRA nosilac projekta;

– projekte koji nisu blagovremeno prijavljeni Razvojnoj agenciji u skladu sa rokovima predviđenim ovim programom;

– projekte u čijoj je pripremi ARRA već učestvovala u prethodnom periodu;

– projekte za koje ARRA nije dostavila dopis ili elektronsku prepisku od institucije koja je raspisala javni konkurs o statusu projekta niti je na drugi način obezbeđen dokaz.

ARRA dostavlja Razvojnoj agenciji u dva primerka (od kojih jedan može da bude u elektronskom obliku) sledeću dokumentaciju za realizaciju usluge pružanja pomoći u pripremi međunarodnih, regionalnih i lokalnih razvojnih projekata:

1) Obrazac 1 – Obrazac za proveru formalne ispravnosti prijave;

2) javni poziv institucije koja je raspisala javni poziv / konkurs;

3) formalnu prijavu projekta sa kojom se apliciralo na javni poziv / konkurs;

4) dokaz (e-mail, dopis) institucije koja je raspisala javni poziv / konkurs o statusu projekta;

5) dokaz da je projekat odobren po javnom pozivu / konkursu (odluka, rešenje ugovor, rang lista projekata);

6) Obrazac 2 – Godišnji pregled pripremljenih projekata.

Razvojna agencija priprema Obrazac 1 i Obrazac 2 na koje saglasnost daje Ministarstvo, a koje popunjavaju ARRA.

Razvojna agencija je u obavezi da pripremljene obrasce objavi na svom sajtu.

Za ovu uslugu predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 10.188.000,00 dinara.

2. Standardizovani set usluga pružanja pomoći potencijalnim i postojećim mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, zadrugama klasterima

Standardizovani set usluga obuhvata tri grupe standardizovanih usluga i to:

1) Informacije;

2) Promocije;

3) Terensku kontrolu.

1) Informacije

a) Pružanje osnovnih informacija postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama i klasterima neophodnih za započinjanje i/ili razvoj poslovanja.

Pod pružanjem informacija u smislu ovog programa smatraju se: izjave za štampu i gostovanja u TV emisijama, izdavanje info lista, lifleta, brošura i dr.

Svaka ARRA ima obavezu da, putem medija, promoviše inicijative Vlade za podršku razvoju preduzetništva, i to minimum jednim gostovanjem na lokalnoj televiziji i objavljivanjem minimum jednog članka u lokalnim novinama, u periodu sprovođenja Programa.

Podaci o korisnicima pružene usluge za započinjanje poslovanja, kao i podaci o ispitivanju poslovne ideje potencijalnog vlasnika privrednog subjekta, treba da, na zahtev, budu dostavljeni Razvojnoj agenciji.

b) Prikupljanje informacija

Pod prikupljanjem informacija za vreme sprovođenja Programa podrazumeva se obaveza ARRA da po zahtevu Ministarstva ili Razvojne agencije, dostavi tražene pojedinačne ili zbirne podatke o MMSPP, sa ciljem praćenja MMSPP na teritoriji koju ARRA pokriva.

Za sprovođenje usluga pružanja i prikupljanja informacija opredeljeno je do 10.000,00 dinara mesečno za svaku ARRA u bruto iznosu, odnosno do 120.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou. Ukupan bruto godišnji budžet za ovu vrstu usluga iznosi 2.040.000,00 dinara.

Izveštaji o sprovedenim uslugama pružanja i prikupljanja informacija se dostavljaju Razvojnoj agenciji na mesečnom nivou dok se plaćanje nakon sprovedene kontrole vrši na kvartalnom nivou.

2) Promocije

ARRA organizuju i učestvuju u promotivnim aktivnostima koje se odnose na promociju preduzetništva i različitih programa podrške MSPP.

Promotivna aktivnost podrazumeva organizovanje događaja i to: radionica, info dana ili drugog javnog skupa na kome se promovišu teme iz oblasti preduzetništva.

ARRA su u obavezi da:

– organizuju minimum devet promotivnih događaja u toku godine;

– u toku trajanja javnih poziva, organizuju minimum jedan promotivni događaj za svaki od programa podrške MSPP, koje sprovodi Ministarstvo i Razvojna agencija. U slučaju da je javni poziv za program podrške aktuelan tokom dva ili više meseci, dovoljno je da ARRA organizuje jedan promotivni događaj za taj program podrške;

– organizuju minimum jedan promotivni događaj u okviru manifestacije Evropska nedelja preduzetništva (SME Week);

– organizuju dva info dana godišnje za studente, učenike srednjih škola i učenike iz viših razreda osnovnih škola sa ciljem promocije preduzetništva i preduzetničkog duha na fakultetima, visokim strukovnim, srednjim i osnovnim školama;

– organizuju promotivni događaj shodno aktivnostima od značaja i prema instrukcijama Ministarstva i Razvojne agencije. Ministarstvo i Razvojna agencija moraju najaviti ARRA aktivnost koja treba da se promoviše najkasnije do 15. u mesecu za naredni mesec.

Promotivni događaji koji se organizuju u okviru drugih inicijativa koje su podržali donatori, ili se finansiraju iz drugih izvora, a čiji realizatori su, kao nosioci, partneri ili saradnici ARRA, neće biti priznate kao promocije iz ovog seta usluga.

U slučaju da se, u okviru mesečnog izveštaja o sprovođenju standardizovanog seta usluga utvrdi da ARRA nije organizovala promotivni događaj za neki od, u tom periodu, aktuelnih javnih poziva Ministarstva i Razvojne agencije, ARRA neće biti isplaćena suma u visini od 50% od mesečnog iznosa predviđenog za usluge promocije za taj mesec.

Ukoliko se, nakon podnošenja izveštaja o sprovođenju standardizovanog seta usluga za decembar, utvrdi da ARRA nije organizovala sve promotivne događaje predviđene ovim programom (najmanje devet promocija godišnje, minimum jedan promotivni događaj za svaki od programa podrške MSPP u toku trajanja javnih poziva, minimum jedan promotivni događaj u okviru manifestacije Evropska nedelja preduzetništva (SME Week), dva info dana za studente i učenike, promotivni događaj koji po potrebi najavi Ministarstvo i Razvojna agencija), ARRA neće biti isplaćena suma predviđena za usluge promocije za decembar mesec.

Za usluge promocije opredeljena su sredstva u bruto iznosu do 18.000,00 dinara mesečno, odnosno do 216.000,00 dinara bruto za svaku ARRA na godišnjem nivou. Ukupan godišnji budžet za promotivne aktivnosti iznosi 3.672.000,00 dinara u bruto iznosu.

Izveštaji o sprovedenim promocijama se dostavljaju Razvojnoj agenciji na mesečnom nivou dok se plaćanje nakon sprovedene kontrole vrši na kvartalnom nivou.

3) Terenska kontrola

Terenska kontrola se sprovodi u okviru:

a) Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini („Službeni  glasnik RS”, br. 9/17 i 82/17); Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini („Službeni glasnik RS”, br. 14/18 i 81/18); Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 3/19) i Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2020. godini („Službeni  glasnik RS”, broj 5/20);

b) Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini („Službeni glasnik RS”, br. 14/18 i 81/18); Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini („Službeni glasnik RSˮ, br. 3/19 i 47/19) i Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini („Službeni glasnik RS”, broj 5/20);

v) Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz podršku investicijama u privredi usvojenog Zaključkom Vlade 05 broj 401-8592/2017 od 7. septembra 2017. godine;

g) Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini („Službeni  glasnik RS”, br. 14/18 i 78/18), Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini („Službeni glasnik RS”, br. 3/19, 38/19 i 75/19) i Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini („Službeni glasnik RS”, br. 5/20 i 66/20).

ARRA će vršiti terensku kontrolu u okviru navedenih programa koje Ministarstvo sprovodi sa Fondom za razvoj i Razvojnom agencijom.

ARRA će vršiti i prethodnu kontrolu zahteva za dodelu bespovratnih sredstava po programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju, kao i za program namenjen mladima i ženama početnicama u poslovanju, koji su planirani da se realizuju u 2021. godini.

Terenska kontrola će se vršiti prema instrukcijama Fonda za razvoj i Razvojne agencije, a po osnovu zaključenog ugovora između Ministarstva i Fonda za razvoj, kao i zaključenog ugovora između Ministarstva i Razvojne agencije.

Isplate za pružene usluge terenske kontrole vršiće Fond za razvoj i Razvojna agencija na osnovu dostavljenih izveštaja o terenskoj kontroli koje podnose ARRA.

Fond za razvoj će sa svakom ARRA zaključiti ugovor o vršenju terenske kontrole koji će sadržati instrukcije, plan i uputstva vršenja terenske kontrole. Fond za razvoj će u dogovoru sa ARRA odrediti koja će ARRA vršiti terenski nadzor na teritorijama koje ne pokriva nijedna ARRA.

Ukupan godišnji budžet za aktivnosti terenske kontrole u okviru: Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju, Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za mlade i žene preduzetnice, Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte i Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz podršku investicijama iznosi 5.500.000,00 dinara u bruto iznosu.

Ukupan godišnji budžet za aktivnosti terenske kontrole u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme iznosi 500.000.00 dinara u bruto iznosu.

Za svaku terensku kontrolu u sedištu ARRA i mestu udaljenom do 20 km od sedišta ARRA predviđen je bruto iznos od 5.000,00 dinara. Za svaku terensku kontrolu u mestu udaljenom od 20 km do 100 km od sedišta ARRA predviđen je bruto iznos od 6.000,00 dinara. Za svaku terensku kontrolu u mestu udaljenom od 100 km do 200 km od sedišta ARRA predviđen je bruto iznos od 7.000,00 dinara. Za svaku terensku kontrolu u mestu udaljenom više od 200 km od sedišta ARRA predviđen je bruto iznos od 8.000,00 dinara.

V. NAČIN KORIŠĆENjA SREDSTAVA

1. Usluga pružanja pomoći jedinicama lokalnih samouprava, odnosno ustanovama i organizacijama čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave u pripremi međunarodnih, regionalnih i lokalnih razvojnih projekata

Ministarstvo po usvajanju Programa potpisuje ugovor o realizaciji Programa sa Razvojnom agencijom, kojim Razvojna agencija preuzima obavezu:

– da zaključi ugovore o realizaciji Programa sa ARRA koje ispunjavaju uslove za učešće u Programu;

– da vrši nadzor i kontrolu realizacije Programa od strane ARRA;

– da nakon donošenja Odluke vrši prenos sredstava ARRA;

– da ukoliko ne utroši sva preneta sredstva, ta sredstva vrati u budžet Republike Srbije.

Razvojna agencija pisanim putem obaveštava ARRA i poziva da pristupe potpisivanju ugovora o realizaciji Programa u roku od osam dana od dana dostavljanja pisanog obaveštenja.

Obavezni elementi ugovora koji zaključuju Razvojna agencija i ARRA su: mogući novčani iznos za namene za koje se sredstva odobravaju, način prenosa bespovratnih sredstava, rokovi za završetak aktivnosti, kao i obaveza ARRA da sve aktivnosti realizuje u toku 2021. godine.

ARRA dostavlja Razvojnoj agenciji Izveštaje o realizovanim aktivnostima i prateću dokumentaciju za prvi kvartal do 15. aprila 2021. godine, za drugi kvartal do 15. jula 2021. godine, za treći kvartal do 15. oktobra 2021. godine i za četvrti kvartal do 15. januara 2022. godine.

Ministarstvo vrši kontrolu Predloga liste realizovanih aktivnosti ARRA za određeni kvartal i prateće dokumentacije, dostavljenu od strane Razvojne agencije, nakon čega ministar privrede donosi Odluku o odobravanju sredstava ARRA za sprovedene usluge za određeni kvartal (u daljem tekstu: Odluka).

U Odluku za određeni kvartal uključuju se i oni projekti koji su blagovremeno prijavljeni RAS u nekom od prethodnih kvartala, a u međuvremenu su evaluirani i/ili odobreni i za koje postoje odgovarajući dokazi.

Nakon donošenja Odluke Razvojna agencija podnosi Ministarstvu Zahtev za prenos odobrenih sredstava. Nakon prenosa sredstava od strane Ministarstva na račun Razvojne agencije, Razvojna agencija odobrena sredstva prenosi na račun ARRA.

Ukoliko na računu Razvojne agencije postoje sredstva za ove namene preneta na osnovu programa iz prethodnih godina nakon donošenja Odluke za određeni kvartal po ovom programu Razvojna agencija može preneti iznos odobrenih sredstva sa svog računa ARRA bez podnošenja Zahteva Ministarstvu.

Za četvrti kvartal Ministarstvo vrši prenos preostalog iznosa sredstava Razvojnoj agenciji do 15. decembra 2021. godine na osnovu Zahteva Razvojne agencije za prenos preostalog iznosa sredstava.

Krajnji rok za dostavljanje dokaza o evaluaciji i odobrenju svih prijavljenih projekata iz 2021. godine za koje, u periodu evaluacije po kvartalima, nisu pristigli dokazi, je 15. februar 2022. godine, nakon kojeg ministar donosi odluku za četvrti kvartal.

2. Standardizovani set usluga pružanja pomoći potencijalnim i postojećim mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, zadrugama i klasterima

Bespovratna sredstva utvrđena ovim programom prenose se Razvojnoj agenciji i Fondu za razvoj, za namene i pod uslovima propisanim Programom i namenjena su za finansiranje sprovođenja standardizovanog seta usluga koji je njime predviđen preko ARRA.

Razvojna agencija će plaćanje prema ARRA vršiti kvartalno na osnovu kontrole svih mesečnih izveštaja o sprovedenim aktivnostima u datom kvartalu.

ARRA je u obavezi da mesečni izveštaj dostavlja Razvojnoj agenciji do desetog u mesecu za prethodni mesec, a Razvojna agencija Ministarstvu do 25. u mesecu u cilju detaljnog pregleda i kontrole.

Sredstva za usluge promocija će se odobravati samo ukoliko su predviđene mesečnim planom sprovođenja ovih usluga o kojem je ARRA prethodno izvestila Razvojnu agenciju.

Sredstva će se odobravati samo za one aktivnosti koje će biti započete nakon stupanja na snagu ove uredbe i čiji je vremenski plan sprovođenja do 31. decembra 2021. godine.

Ministarstvo će po usvajanju ovog programa potpisati ugovor o sprovođenju Programa sa Razvojnom agencijom, kojim će se na Razvojnu agenciju preneti:

– obaveza utvrđivanja ispunjenosti uslova ARRA za učešće u Programu;

– obaveza zaključivanja ugovora o sprovođenju Programa sa ARRA koje ispunjavaju uslove za učešće u Programu;

– obaveza vršenja terenske kontrole Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme sa instrukcijama, planom i uputstvom vršenja terenske kontrole. Razvojna agencija će u dogovoru sa ARRA odrediti koja će ARRA vršiti terenski nadzor na teritorijama koje ne pokriva nijedna ARRA;

– obaveza sprovođenja aktivnosti koje su predviđene Programom;

– obaveza nadzora i kontrole sprovođenja programa od strane ARRA;

– obaveza prenosa sredstava i kontrole namenskog korišćenja sredstava;

– obaveza Razvojne agencije da ukoliko ne utroši sva preneta sredstva, mora ista da uplati u budžet Republike Srbije.

Ministarstvo će po usvajanju ovog programa potpisati ugovor o sprovođenju Programa i sa Fondom za razvoj, kojim će se na Fond za razvoj preneti:

– obaveza zaključivanja ugovora o sprovođenju Programa sa ARRA koje ispunjavaju uslove za učešće u Programu;

– obaveza sprovođenja aktivnosti koje su predviđene Programom;

– obaveza nadzora i kontrole sprovođenja programa od strane ARRA;

– obaveza prenosa sredstava i kontrole namenskog korišćenja sredstava;

– obaveza Fonda za razvoj da ukoliko ne utroši sva preneta sredstva, mora ista da uplati u budžet Republike Srbije.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa sprovođenjem Programa uređuju se ugovorom koji zaključuje Razvojna agencija i ARRA, kao i Fond za razvoj i ARRA. Obavezni elementi ovih ugovora su: novčani iznos koji je, u skladu s Programom, na raspolaganju ARRA za sprovođenje programa, namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa sredstava, rokovi za završetak aktivnosti, kao i obaveza ARRA da sve aktivnosti sprovede do 31. decembra 2021. godine.

Po potpisivanju ugovora Ministarstva i Razvojne agencije i ugovora Ministarstva i Fonda za razvoj, Razvojna agencija i Fond za razvoj će pismeno obavestiti ARRA i pozvati ih da pristupe potpisivanju ugovora.

ARRA koja ispunjava uslove za pružanje usluga predviđenih Programom mora zaključiti ugovor sa Razvojnom agencijom i Fondom za razvoj, u roku od osam dana od dana dostavljanja pisanog obaveštenja.

Ministarstvo će, po zaključenju ugovora između Razvojne agencije i ARRA, početkom svakog kvartala prenositi sredstva za sprovođenje standardizovanog seta usluga u tom kvartalu, na podračun za posebne namene Razvojne agencije otvoren kod Uprave za trezor. Ministarstvo će, po zaključenju ugovora između Fonda za razvoj i Ministarstva preneti sredstva za sprovođenje terenske kontrole na podračun za posebne namene Fonda za razvoj otvoren kod Uprave za trezor. Razvojna agencija i Fond za razvoj su u obavezi da ta sredstva prenose ARRA, do 1. marta 2022. godine, do visine iznosa predviđenog ugovorom između Razvojne agencije i ARRA, kao i Fonda za razvoj i ARRA, a u skladu sa mesečnim obimom sprovedenih aktivnosti.

Od ukupnog iznosa sredstava od 22.000.000,00 dinara koja su opredeljena budžetom za sprovođenje ovog programa iznos od 100.000,00 dinara namenjen Razvojnoj agenciji za pokrivanje troškova kontrole i nadzora sprovođenja Programa, kao i za usluge platnog prometa.

VI. PRAĆENjE SPROVOĐENjA PROGRAMA

1. Usluga pružanja pomoći jedinicama lokalnih samouprava, odnosno ustanovama i organizacijama čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave u pripremi međunarodnih, regionalnih i lokalnih razvojnih projekata

ARRA je dužna da Ministarstvu i Razvojnoj agenciji omogući kontrolu realizacije aktivnosti i uvid u dokumentaciju u svakoj fazi realizacije Programa.

Godišnji izveštaj o realizovanim aktivnostima ARRA dostavlja Razvojnoj agenciji najkasnije do 1. marta 2022. godine.

Razvojna agencija je u obavezi da sve aktivnosti u vezi sa sprovođenjem ovog programa završi, kao i da sumirani godišnji izveštaj o realizaciji Programa dostavi Ministarstvu do 15. marta 2022. godine, koje će taj izveštaj radi informisanja dostaviti Vladi.

Razvojna agencija je u obavezi da neutrošena sredstva vrati u budžet Republike Srbije najkasnije do 31. marta 2022. godine, sem ukoliko Vlada posebnim aktom ne rasporedi sredstva za realizaciju programa za iste namene.

2. Standardizovani set usluga pružanja pomoći potencijalnim i postojećim mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, zadrugama i klasterima

ARRA je dužna da po završetku mesečnih aktivnosti dostavi Razvojnoj agenciji izveštaj o sprovedenim aktivnostima, kao i ostalu potrebnu dokumentaciju čiji će sadržaj biti detaljno utvrđen ugovorom. Takođe je obaveza svih ARRA da dostave godišnji izveštaj o sprovođenju aktivnosti Razvojnoj agenciji najkasnije do 25. januara 2022. godine.

ARRA je dužna da Ministarstvu, Razvojnoj agenciji i Fondu za razvoj, radi praćenja sprovođenja Programa, omogući nadzor u svakoj fazi sprovođenja Programa tako što će u svakom trenutku biti omogućena kontrola sprovođenja aktivnosti i uvid u dokumentaciju.

Razvojna agencija je dužna da, po usvajanju Programa, u roku od 15 dana, dostavi Ministarstvu na saglasnost Uputstvo za pružanje usluga, Plan nadzora i kontrole sprovođenja Programa u kojem će biti predstavljene procedure za svaku od navedenih grupa usluga.

Razvojna agencija i Fond za razvoj su u obavezi da sve aktivnosti u vezi sa sprovođenjem ovog programa završe do 1. marta 2022. godine i o tome podnesu sumirani godišnji izveštaj o svim sprovedenim aktivnostima Ministarstvu najkasnije do 15. marta 2022. godine, koje će taj izveštaj radi informisanja dostaviti Vladi.

Razvojna agencija i Fond za razvoj će sva neutrošena sredstva do 31. marta 2022. godine preneti u budžet Republike Srbije, sem ukoliko Vlada posebnim aktom ne rasporedi sredstva za realizaciju programa za iste namene.

 

Prateća dokumentacija:

  1. Obrazac 1
  2. Obrazac 2