МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ И УРЕЂЕЊА ЕНТЕРИЈЕРА „MOSBUILD“ 2019

Развојна агенција Србије, у складу са Упутством за спровођење програма интернационализације МСП број:1-01-110-17/2018 од 21.12.2018. године и Привредна комора Србије, заједнички објављују

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ И УРЕЂЕЊА ЕНТЕРИЈЕРА

“MOSBUILD”2019, МОСКВА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем 25.-ом међународном сајму грађевинске индустрије и уређења ентеријера „MOSBUILD“ који ће се одржати у Москви, Руска Федерација, у периоду од 2. до 5. априла 2019. године.

Сајам „MOSBUILD“  је највећи сајам грађевине и унутрашњег уређења у Русији и региону, а спада и међу водеће сајмове из ове индустрије у свету. У 2018. години, своје производе и услуге је представило око 1.200 компанија, из 40 земаља. Сајам је посетило преко 65.000 професионалаца из области грађевине и опремања. Преко 60% посетилаца чини највиши менаџмент компанија, док су остатак руководиоци појединачних сектора и стручњаци у појединим областима ове индустрије. „MOSBUILD“ на једном месту спаја произвођаче, добављаче, дистрибутере, малопродајне ланце, архитекте, и дизајнере из Русије и целог света.

Од 2017. године, сајам „MOSBUILD“ постаје део WorldBuild концепта, а излагачима се пружа могућност коришћења бесплатне онлајн платформе WorldBuild365 преко које могу своје производе и услуге да представе купцима и дистрибутерима из целог света.

На сајму „MOSBUILD“ Србија се представља са својим производима и услугама на националном штанду површине 100m2.  Од 2019. године сајам се одржава на новом сајамском простору Crocus Expo.   

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 1.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на Националном штанду имају мала, средња и велика предузећа који морају да испуњавају следеће опште услове:

 1. да су регистровани на територији Републике Србије у складу са важећим законом који се односи на њих;
 2. да су у већинском приватном власништву;
 3. да је претежна делатност привредних субјеката производња и прерада у области прехрамбене индустрије, индустрије намештаја, грађевинске индустрије, текстилне индустрије, и металске и машинске индустрије;
 4. да над њима није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације;
 5. да у претходне две године нису били у блокади;
 6. да су измирили све обавезе по основу пореза и доприноса;
 7. да су извозно оријентисани.

Документација коју је потребно доставити:

 1. Образац 1 – Пријава (попуњена, потписана и оверена);
 2. Испуњеност услова делатности  ће се проверавати на основу шифре делатности под којом је привредни субјекат регистрован у АПР. Изузетно, у случају да се претежна шифра привредног субјекта односи на делатности које су искључене овим програмом, а привредни субјекат обавља и производну делатност, потребно је да достави образложење и доказ из кога се види да је сврха овог програма у складу са природом додатне делатности коју привредни субјекат такође обавља, а која није искључена овим програмом;
 3. Образац 2 - Изјаву да није регистрован претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације, нити је Подносилац пријаве престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;
 4. Уверење надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити старије од три месеца од датума објављивања  Јавног позива за излагање на одређеном сајму (оригинал или фотокопија);
 5. Бланко меница са меничним писмом и копијом картона депонованих потписа овлашћених лица излагача, као средство обезбеђења, у случају да се утврди непоштовање уговорних обавеза. Уз меницу се доставља и копија захтева Корисника за регистрацију те бланко менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Корисника, као и одштампани образац „Резултати претраге меница - Народна банка Србије“, са веб сајта НБС.

Попуњена, потписана и оверена пријава са комплетном пратећом документацијом доставља се поштом или лично Привредној комори Србије на адресу: Ресавска 13-15, 11000 Београд, Служба за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалинa - Пријава за сајам Mosbuild 2019.

Рок за достављање пријава је 25.01.2019. године до 16 часова.

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Упутством за спровођење програма интернационализације МСП. Текст Упутства за спровођење програма интернационализације МСП као и неопходне Обрасце можете преузети на интернет презентацији Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије.

За све неопходне информације, можете контактирати представникa Привредне коморе Србије – Јованку Ћалина на број 011/3304-575; 063/8681-704, или представника Развојне агенције Србије – Инес Новосел на број 011/3398-774; 069/3397-621.

Пратећа документација:

Образац 1 - Пријава за учешће на сајму

Образац 2 - Изјава подносиоца пријаве

Образац 3 - Менично овлашћење

Упутство за спровођење програма интернационализације