JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU INDUSTRIJE I TEHNIKE „HANNOVER MESSE“ U HANOVERU, NEMAČKA

 
 
Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije zajednički, u skladu sa Programom internacionalizacije privrednih društava broj: 1-01-110-13/2019 od 30.10.2019. godine, objavljuju
 
 
 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU INDUSTRIJE I TEHNIKE „HANNOVER MESSE“ U HANOVERU, NEMAČKA
 
 
Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnim sajmu industrije i tehnike „HANNOVER MESSE“ koji se održava u Hanoveru, Nemačka, u periodu od 13. do 17. jula 2020. godine.
 
Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte. 
 
„Hannover Messe“ (https://www.hannovermesse.de/en/) se održava više od 70 godina i predstavlja vodeći tehnološki sajam na tržištu Evrope. U 2019. godini na sajmu je učestvovalo više od 6.000  izlagača iz 98 zemlje. Sajam je posetilo preko 211.000 stručnih posetilaca iz više od 110 zemalja. 
 
Na sajmu „Hannover Messe“ u 2020. godini, Srbija će se predstaviti sa dva štanda u hali Automation, Motion & Drives i hali Engineered Parts & Solutions.
 
Razvojna agencija Srbije snosi troškove zakupa prostora i izgradnje štanda dok izlagači snose troškove participacije koja iznosi 1.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan registracije menice u Registru menica od strane izlagača).
 
 
Pravo na učešće na nacionalnom štandu na sajmu imaju privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:
 
1. da su registrovani u Agenciji za privredne registre Republike Srbije; 
2. da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja i prerada iz delatnosti iz koje je sajam, a u slučaju velikih privrednih društava koji su registrovani za drugu delatnost da imaju registrovan ogranak koji se bavi proizvodnjom ili preradom iz delatnosti iz koje je sajam;
3. da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
4. da nad njima nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
5. da su da su u prethodnoj godini izvozili svoju robu na bar jedno inostrano tržište;
6. da nisu u teškoćama .
 
 
Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:
 
1) Obrazac 1 – Prijava (popunjena, potpisana i overena); 
2) Ispunjenost uslova delatnosti  će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na drugu delatnost, a privredni subjekat obavlja i delatnost koja je predviđena kao uslov, potrebno je dostaviti obrazloženje i dokaz za obavljanje te delatnosti;
3) Obrazac 2 - Izjavu da Podnosilac prijave nije u teškoćama, da nije registrovan prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije; 
4) Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti starije od tri meseca od datuma objavljivanja javnog poziva (original ili fotokopija); 
5) Menica sa meničnim pismom i kopijom kartona deponovanih potpisa ovlašćenih lica Podnosioca prijave, kao sredstvo obezbeđenja, u slučaju da se utvrdi nepoštovanje ugovornih obaveza. Uz menicu se dostavlja i kopija zahteva Podnosioca prijave za registraciju te menice u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije, koji je overen od strane poslovne banke Podnosioca prijave, kao i odštampani obrazac „Rezultati pretrage menica - Narodna banka Srbije“, sa veb sajta NBS.
 
Organizatori zadržavaju pravo da, ukoliko je potrebno, zatraže dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.
 
Prijava sa kompletnom pratećom dokumentacijom dostavlja se Razvojnoj agenciji Srbije, na adresu sajmovi@ras.gov.rs i Beograd, Kneza Miloša 12, sa naznakom za Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu HANNOVER MESSE.
 
Samo prijave sa potpunom dokumentacijom smatraće se validnim.  
 
Rok za podnošenje prijave je 13.03.2020. godine
 
Ispunjenost uslova i ozbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Programom internacionalizacije privrednih društava. Program internacionalizacije privrednih društava, kao i neophodne obrasce možete preuzeti na internet preuzentaciji Razvojne agencije Srbije www.ras.gov.rs  i Privredne komore Srbije www.pks.rs.
 
Za sve neophodne informacije možete kontaktirati predstavnika Razvojne agencije Srbije Nataliju Terzić na broj 011/3398 644 i 069/3397 902  ili predstavnika Privredne komore Srbije Nina Mirković  na broj 011/3625-145 i 064/0529-834.
 

Prateća dokumentacija: